Tag Archives for " nužni suparničari "

Naplata naknade za isporučenu toplotnu energiju

OBLIGACIONO PRAVO

Naplata naknade za isporučenu toplotnu energiju

Isporučilac toplotne energije za stan na kojem je tuženik postao jedan od vlasnika – zakonskih naslednika ranijih vlasnika, ima pravo zahtevati isplatu duga bez obzira što tuženik ima prebivalište u Beogradu, a stan se nalazi u Čačku i bez obzira što nisu u ulozi tuženika i ostali zakonski naslednici ranijeg vlasnika stana.

Proširenje tužbe na nužne suparničare

PROCESNO PRAVO

Proširenje tužbe na nužne suparničare

Kod postojanja nužnog suparničarstva, za proširenje tužbe na nužne suparničare koji nisu bili obuhvaćeni podnetom tužbom, ne zahteva se pristanak tuženih na koje se tužba proširuje, odnosno oni se ovakvom proširenju ne mogu protiviti, jer se u tom slučaju radi o uređenju, a ne o subjektivnom preinačenju tužbe.

Jedinstveni suparničari

PROCESNO PRAVO

Jedinstveni suparničari

Ako se po zakonu ili zbog prirode pravnog odnosa spor može rešiti samo na jednak način prema svim suparničarima (jedinstveni suparničari), oni se smatraju kao jedna parnična stranka, pa kada neko od njih propusti koju parničnu radnju, parnične radnje delatnih suparničara protežu se i na njih.