Tag Archives for " stvarna nadležost Apelacioni sud "

Zakon o uređenju sudova

POSEBNI ZAKONI

Zakon o uređenju sudova

Stvarna nadležnost Apelacionog suda kao drugostepenog suda

Kada je presudom prvostepenog suda (Osnovnog suda) prvookrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 1. u vezi člana 289. stav 3. KZ, a drugookrivljeni zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 3. u vezi člana 289. stav 3. u vezi stava 1. KZ, a žalbu je izjavio samo branilac drugookrivljenog, o podnetoj žalbi ima da odlučuje Apelacioni sud u Kragujevcu, a ne Viši sud u Čačku.

Drugostepeni sud u sporu radi priključka na gradsku vodovodnu mrežu

PROCESNO PRAVO

Drugostepeni sud u sporu radi priključka na gradsku vodovodnu mrežu

Za odlučivanje po žalbi na presudu osnovnog suda kojom je tuženi obavezan da poslovni objekat tužilje priključi na gradsku vodovodnu mrežu i omogući tužilji nesmetano snabdevanje vodom, stvarno je nadležan Apelacioni sud, a ne viši sud.