Tag Archives for " Javno komunalno preduzeće Parking servis "

Naknada materijalne štete na vozilu tužioca

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete na vozilu tužioca

U situaciji kada je tužilac svoje vozilo uredno parkirao na obeleženom parking mestu, ali se kritičnog dana desilo veliko nevreme sa velikom količinom padavina, koju kišna kanalizacija, koja nije bila očišćena nije mogla da prihvati, pa usled nastale akumulacije, voda je ušla u vozilo tužioca na kojem je nastala materijalna šteta, tada postoji odgovornost tuženika Grada Užica za isplatu naknade materijalne štete.

Pravna mogućnost da sud vrati u državinu vozilo vlasniku koje je odneto sa lica mesta paukom od strane Javnog komunalnog preduzeća Parking servis sa posebnim osvrtom na svojinu i državinu pokretnih stvari

UDK: 347.234
351.81:625.712.63(497.11)

PRAVNA MOGUĆNOST DA SUD VRATI U DRŽAVINU VOZILO VLASNIKU KOJE JE ODNETO SA LICA MESTA PAUKOM OD STRANE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PARKING SERVIS SA POSEBNIM OSVRTOM NA SVOJINU I DRŽAVINU POKRETNIH STVARI
Maja Gluščević, diplomirani pravnik, advokatski pripravnik.

Rezime: Povod za ovaj rad je spor između vlasnika putničkog vozila (automobila) i Javnog komunalnog preduzeća Parking servis, koji je putničko vozilo odneo sa lica mesta posebnim vozilom za odnošenje – “paukom“ i time povredio prava vlasnika vozila na mirnu državinu stvari. Delimičnom presudom suda je utvrđeno da se kao vlasniku stvari preda u državinu putnički automobil od strane Javnog komunalnog preduzeća Parking servis, kao tuženog i držaoca predmetnog automobila u navedenom sporu. Naime, ovom svojom odlukom sud je u postupku zaštitio vlasnika vozila i doneo odluku da se predmetno vozilo vrati vlasniku u državinu, a sve na osnovu Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, kojim se vlasniku stvari, u ovom slučaju vlasniku putničkog automobila garantuje mirna državina i pravo vlasnika da stvar – automobil drži, koristi i njome raspolaže.

Ključne reči: putničko vozilo (automobil), Javno komunalno preduzeće Parking servis, stvarna prava, svojina, imovina, državina, vlasnik stvari, mirna državina, Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakon o izvršenju i obezbeđenju.