Tag Archives for " odgovornost izvođača radova "

Otklanjanje izvora opasnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Otklanjanje izvora opasnosti

Kada je dokazima, posebno nalazom i mišljenjem veštaka elektrostruke, utvrđeno da su dva drvena stuba sa elektroprovodnicima, u veoma lošem stanju i da predstavljaju opasnost od znatnije štete za tužioca i njegovu imovinu kao i za druga lica, osnovan je tužbeni zahtev tužioca za zamenu oštećenih drvenih stubova novim nosećim stubovima.

Naknada nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete

Kada je tužilja upravljajući svojim vozilom na ulici naletela na šaht od kanalizacione mreže koji je bio izdignut u odnosu na kolovoz i tom prilikom zadobila lake telesne povrede usled aktiviranja vazdušnog jastuka, ima pravo na naknadu nematerijalne štete od tuženika – JP kojem je osnovna delatnost održavanje ulica u gradu.