Pravna mogućnost da sud vrati u državinu vozilo vlasniku koje je odneto sa lica mesta paukom od strane Javnog komunalnog preduzeća Parking servis sa posebnim osvrtom na svojinu i državinu pokretnih stvari

UDK: 347.234
351.81:625.712.63(497.11)

PRAVNA MOGUĆNOST DA SUD VRATI U DRŽAVINU VOZILO VLASNIKU KOJE JE ODNETO SA LICA MESTA PAUKOM OD STRANE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PARKING SERVIS SA POSEBNIM OSVRTOM NA SVOJINU I DRŽAVINU POKRETNIH STVARI
Maja Gluščević, diplomirani pravnik, advokatski pripravnik.

Rezime: Povod za ovaj rad je spor između vlasnika putničkog vozila (automobila) i Javnog komunalnog preduzeća Parking servis, koji je putničko vozilo odneo sa lica mesta posebnim vozilom za odnošenje – “paukom“ i time povredio prava vlasnika vozila na mirnu državinu stvari. Delimičnom presudom suda je utvrđeno da se kao vlasniku stvari preda u državinu putnički automobil od strane Javnog komunalnog preduzeća Parking servis, kao tuženog i držaoca predmetnog automobila u navedenom sporu. Naime, ovom svojom odlukom sud je u postupku zaštitio vlasnika vozila i doneo odluku da se predmetno vozilo vrati vlasniku u državinu, a sve na osnovu Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, kojim se vlasniku stvari, u ovom slučaju vlasniku putničkog automobila garantuje mirna državina i pravo vlasnika da stvar – automobil drži, koristi i njome raspolaže.

Ključne reči: putničko vozilo (automobil), Javno komunalno preduzeće Parking servis, stvarna prava, svojina, imovina, državina, vlasnik stvari, mirna državina, Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)