Tag Archives for " Pravo na povraćaj plaćenog poreza na promet nepokretnosti "

Pravo na povraćaj plaćenog poreza na promet nepokretnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo na povraćaj plaćenog poreza na promet nepokretnosti

Ako se ugovor o prenosu vlasništva na nepokretnosti raskine voljom stranaka u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora, a prije upisa u zemljišne knjige novog vlasnika, ili ako se ugovor raskine ili poništi odlukom suda, poreski obveznik ima pravo na povraćaj plaćenog poreza.