Tag Archives for " suvlasništvo "

Postupak ozakonjenja objekata

USTAVNO PRAVO

Postupak ozakonjenja objekata

U postupku ozakonjenja objekata upravni organ je ovlašćen da utvrđuje da li postoje dokazi o odgovarajućem pravu u smislu odredaba Zakona o ozakonjenju, pa i o tome da li je postojalo protivljenje suvlasnika, odnosno sukorisnika parcele na kojoj su izvedeni radovi koji su predmet ozakonjenja, a postupak mora prekinuti samo ako utvrdi da je to potrebno radi rešavanja prethodnog pitanja, u slučaju kada odluči da sam ne razmatra pitanje za čije je rešenje nadležan sud ili drugi organ.

Sticanje svojine održajem

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine održajem

Svojina se može steći održajem samo savesnom državinom, faktičkom vlašću koja mora biti na tačno opredeljenoj stvari, na nepokretnosti u merama i granicama, odnosno realnom delu nepokretnosti, a ne na njenom idealnom delu.

Suvlasništvo

STVARNO PRAVO

Suvlasništvo

Kada na spornom stanu postoji suvlasništvo u delovima od po jedne polovine od strane tuženika i tužilje, a ceo stan koristi tuženik sa svojom porodicom, tužilja nema pravo na neosnovano obogaćenje, jer nije zahtevala korišćenje njenog suvlasničkog dela niti je podnela zahtev za uređenje načina korišćenja stana.