Tag Archives for " utaja poreza "

Utaja poreza

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Utaja poreza

Krivično delo utaja poreza može postojati samo u odnosu na one prihode koji podležu oporezivanju, a koji su to prihodi propisuje se posebnim zakonima i drugim propisima u oblasti poreza.