Tag Archives for " podnošenje izmenjene poreske prijave "

Podnošenje izmenjene poreske prijave

UPRAVNO PRAVO

Podnošenje izmenjene poreske prijave

Kada podneta poreska prijava sadrži grešku koja za posledicu može imati pogrešno utvrđenu visinu poreske obaveze ili sadrži propuste druge vrste, poreski obveznik je dužan da odmah, a najkasnije do isteka roka zastarelosti, podnese izmenjenu poresku prijavu u kojoj su greška ili propust otklonjeni, s tim da izmenjenu poresku prijavu ne može podneti posle pokretanja postupka kontrole ili nakon donošenja rešenja o utvrđivanju poreza, kao i nakon pokretanja radnji poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.