Tag Archives for " ugrožavanje naplate poreza i poreske kontrole "

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige

UPRAVNO PRAVO

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige

Osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige čini vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa zakonom, koju utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Krivično delo ugrožavanje naplate poreza i poreske kontrole

Kada je okrivljeni kao odgovorno lice u svom preduzeću prodao teretno vozilo vlasništvo svog preduzeća na kojem je ustanovljeno založno pravo radi naplate poreza u korist Republike Srbije, time je onemogućio naplatu poreskog duga i tada je izvršilac krivičnog dela ugrožavanje naplate poreza i poreske kontrole iz člana 175. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.