Tag Archives for " porez na prihod od samostalne delatnosti "

Porez na dohodak građana na prihod od obavljanja samostalne delatnosti

UPRAVNO PRAVO

Porez na dohodak građana na prihod od obavljanja samostalne delatnosti

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda primenom člana 4. stav 2. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti (”Sl. glasnik RS”, br. 65/01… 31/05), u gradu sa više gradskih opština, određuje se prema prosečnoj zaradi ostvarenoj u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod, ostvarenoj u gradskoj opštini na čijoj teritoriji se nalazi sedište radnje preduzetnika.