Tag Archives for " porez na prihod od samostalne delatnosti "

Poreska utaja i prikrivanje podataka koji su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Poreska utaja i prikrivanje podataka koji su od uticaja na utvrđivanje poreske obaveze

Prodaja, odnosno promet robe ne predstavlja nezakonit pravni posao, ali se nezakonitost postupanja sastoji u činjenici da neko lice prikrije podatke koji su od uticaja na utvrđivanje poreskih obaveza na osnovu zakonito stečenog prihoda – prodaje robe nepoznatim kupcima.

Pravo na povraćaj PDV

USTAVNO PRAVO

Pravo na povraćaj PDV

Ne može se odbiti kao neosnovan zahtev za povraćaj PDV samo iz razloga što je stečajni dužnik, kao podnosilac zahteva, tokom stečajnog postupka obavljao poslove suprotno odredbama Zakona o stečaju, bez upuštanja u ocenu da li su ispunjeni uslovi propisani Zakonom o porezu na dodatu vrednost za ostvarivanje prava na povraćaj PDV.

Porez na dohodak građana na prihod od obavljanja samostalne delatnosti

UPRAVNO PRAVO

Porez na dohodak građana na prihod od obavljanja samostalne delatnosti

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda primenom člana 4. stav 2. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihod od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS“, br. 65/01… 31/05), u gradu sa više gradskih opština, određuje se prema prosečnoj zaradi ostvarenoj u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod, ostvarenoj u gradskoj opštini na čijoj teritoriji se nalazi sedište radnje preduzetnika.