Tag Archives for " apsolutna prava "

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava

OBLIGACIONO PRAVO

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, ali ako je ugovorom o prodaji predviđena obaveza kupca da izvrši ovu obavezu prodavca, takva odredba ugovora ne gasi zakonsku obavezu prodavca da plati porez, ali između ugovornih strana ima dejstvo preuzimanja ispunjenja.

Naknada za eksproprisano poljoprivredno i građevinsko zemljište

STVARNO PRAVO

Naknada za eksproprisano poljoprivredno i građevinsko zemljište

Naknada za eksproprisano poljoprivredno i građevinsko zemljište određuje se u novcu prema tržišnoj ceni takvog zemljišta ako zakonom nije drukčije propisano, a procenu tržišne cene vrši organ nadležan za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnostima.