Tag Archives for " poreska osnovica za porez na imovinu fizičkih lica "

Umanjenje poreske osnovice za porez na imovinu fizičkih lica

UPRAVNO PRAVO

Umanjenje poreske osnovice za porez na imovinu fizičkih lica

U slučaju rekonstrukcije i dogradnje objekta, vrednost nepokretnosti takvog objekta može se umanjiti za amortizaciju, po stopi do 1% godišnje, primenom proporcionalne metode, a najviše do 40%, počev od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena dogradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta.