Tag Archives for " poreske osnovice – iznos amortizacije "

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige

UPRAVNO PRAVO

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige

Osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige čini vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa zakonom, koju utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave.

Zastarelost utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja

UPRAVNO PRAVO

Zastarelost utvrđivanja i naplate poreza i sporednih poreskih davanja

Pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastreva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, a zastarelost počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno poresko davanje, dok zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.

Umanjenje poreza na imovinu smanjivanjem poreske osnovice za iznos amortizacije

USTAVNO PRAVO

Umanjenje poreza na imovinu smanjivanjem poreske osnovice za iznos amortizacije

Ostvarivanje zakonom predviđenog umanjenja poreza na imovinu, smanjivanjem poreske osnovice za iznos amortizacije, na način i u granicama propisanim zakonom, ne može zavisiti od efikasnosti postupanja, odnosno preduzimanja ili nepreduzimanja određenih radnji od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, budući da institut amortizacije podrazumeva smanjenje vrednosti stvari zbog proteka vremena, odnosno upotrebe ili drugih objektivnih razloga.