Tag Archives for " porez na imovinu "

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava

OBLIGACIONO PRAVO

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava

Kod prenosa prava svojine na nepokretnosti, po osnovu ugovora o kupoprodaji, zakonski obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, a odnos između kupca i prodavca kao ugovornih strana povodom toga ko će u krajnjoj liniji snositi ovu obavezu nije regulisan Zakonom o porezu na imovinu, te predstavlja volju samih ugovornih strana.

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige

UPRAVNO PRAVO

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige

Osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige čini vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa zakonom, koju utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave.

Porez na imovinu na nepokretnosti u svojini tradicionalnih crkava i verskih zajednica

UPRAVNO PRAVO

Porez na imovinu na nepokretnosti u svojini tradicionalnih crkava i verskih zajednica

Ne plaća se porez na imovinu na nepokretnosti u svojini tradicionalnih crkava i verskih zajednica i drugih crkava i verskih zajednica registrovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj crkava i verskih zajednica, koje su namenjene i isključivo se koriste za obavljanje bogoslužbene delatnosti.

Porez na imovinu

UPRAVNO PRAVO

Porez na imovinu

Ako objekat, na koji se plaća porez na imovinu, čini više posebnih celina koje se u smislu Zakona o porezima na imovinu mogu svrstati u različite grupe, svaka posebna celina u okviru objekta se, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu, svrstava u odgovarajuću grupu nepokretnosti, a ako je objekat jedinstvena celina mešovitog karaktera, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu razvrstava se prema njegovoj pretežnoj nameni.

Integrisanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u porez na imovinu

USTAVNO PRAVO

Integrisanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u porez na imovinu

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta nije integrisana u porez na imovinu samom konverzijom prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu, jer su sva lica koja su konverzijom stekla pravo svojine na građevinskom zemljištu imala obavezu plaćanja te naknade do 31. decembra 2013. godine.

Utvrđivanje poreza na imovinu – postupanje jedinica lokalne samouprave

UDK: 336.226.2:352(497.11)

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU – POSTUPANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Velisav Marković, Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet Singidunum Beograd.

Rezime: Porez na imovinu kao neposredan, periodičan, analitički i objektan porez predstavlja “izvorni prihod” jedinica lokalne samouprave. Zakonom o porezima na imovinu jedinice lokalne samouprave su ovlašćene za donošenje niza podzakonskih akata radi utvrđivanja poreza. Međutim, prilikom donošenja opštih akata u praksi je primećeno da lokalne samouprave iste donose suprotno odredbama Zakona o porezima na imovinu a na štetu poreskih obveznika. U radu autor, na primeru analize Odluke o određivanju zona za obračun poreza na imovinu i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada Valjeva, prikazuje kako se ne poštuje Zakon o porezima na imovinu prilikom donošenja podzakonskih akata a sve sa ciljem uzimanja više novca od poreskih obveznika i na taj način popunjavanja budžeta.

Ključne reči: porez na imovinu, određivanje zona, prosečna cena nepokretnosti.