Tag Archives for " obeštećenje "

Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje

USTAVNO PRAVO

Pravo na povraćaj imovine i obeštećenje

U situaciji kada je podržavljenje imovine izvršeno aktom nadležnog organa, pravo na povraćaj imovine i obeštećenje ne može se ostvariti, ako se takav akt ne priloži uz zahtev ili ne bude dostavljen do okončanja upravnog postupka.

Vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje

UPRAVNO PRAVO

Vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje

Uz zahtev za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje mora se podneti kao dokaz isprava o podržavljenju imovine čiji se povraćaj zahteva, koji dokaz mora obavezno da se priloži uz svaki zahtev na osnovu odredbe člana 42. stav 7. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Povraćaj oduzete imovine i obeštećenje

UPRAVNO PRAVO

Povraćaj oduzete imovine i obeštećenje

Uz zahtev za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje obavezno se prilažu original ili overena fotokopija isprave o podržavljenju imovine, ili naziv, broj i godina službenog glasila u kome je objavljen akt o podržavljenu, uz konkretno navođenje imovine koja je oduzeta.

Povraćaj oduzete imovine i obeštećenje

UPRAVNO PRAVO

Povraćaj oduzete imovine i obeštećenje

Uz zahtev za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje obavezno se prilažu original ili overena fotokopija isprave o podržavljenju imovine, ili naziv, broj i godina službenog glasila u kome je objavljen akt o podržavljenju, uz konkretno navođenje imovine koja je oduzeta.