Tag Archives for " naknada štete i suđenje u razumnom roku "

Pravo na obeštećenje za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obeštećenje za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku

Stranka čiji je prigovor na ubrzanje postupka usvojen i utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, stiče pravo na pravično zadovoljenje kada istekne rok u kome je sudija bio dužan da preduzme naložene procesne radnje za okončanje postupka.

Razumna dužina trajanja sudskog postupka

USTAVNO PRAVO

Razumna dužina trajanja sudskog postupka

Razumna dužina trajanja sudskog postupka relativna je kategorija koja ne zavisi isključivo od njegovog vremenskog trajanja, već i od niza drugih činilaca, a pre svega od složenosti pravnih i činjeničnih pitanja u konkretnom postupku, ponašanja stranaka u postupku, postupanja sudova u konkretnom slučaju, kao i značaja prava o kome se u postupku odlučivalo.

Naknada štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku

Stranka može da podnese tužbu protiv Republike Srbije za naknadu imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku, u roku od jedne godine od dana kada je stekla pravo na pravično zadovoljenje.