Tag Archives for " razumni rok "

Donošenje odluke u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERVEGOVINE

Donošenje odluke u razumnom roku
Postoji povreda prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je postupak, koji nije složen, trajao devet godina i dva mjeseca, pri čemu su opštinski sudovi imali periode neaktivnosti, a predmet je u dva navrata vraćen na ponovni postupak, što je u svojoj ukupnosti doprinijelo dužini trajanja postupka.