Tag Archives for " razumni rok "

Donošenje odluke u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Donošenje odluke u razumnom roku
Postoji povreda prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda imajući u vidu da je parnični postupak, koji je po izričitoj zakonskoj odredbi hitne prirode, trajao pet godina i deset mjeseci, od čega pred Kantonalnim sudom gotovo punih pet godina, a taj sud se u odgovoru na apelaciju nije posebno izjasnio u odnosu na navode o dužini trajanja postupka.

Odgovornost države za neizvršenje sudskih odluka u kojima je dužnik preduzeće sa većinskim državnim, odnosno društvenim kapitalom

USTAVNO PRAVO

Odgovornost države za neizvršenje sudskih odluka u kojima je dužnik preduzeće sa većinskim državnim, odnosno društvenim kapitalom

Sama činjenica da je sudskom odlukom utvrđeno da neko lice zbog neefikasnog i nedelotvornog postupanja suda nije u mogućnosti da u razumnom roku naplati svoje potraživanje iz radnog odnosa u izvršnom, odnosno stečajnom postupku, prema dužniku, koji je u vreme nastanka potraživanja imao pretežan društveni, odnosno državni kapital, dovoljna je da bi se utvrdila odgovornost države za naknadu imovinske štete.

Pravo na suđenje u razumnom roku u vanparničnom postupku

USTAVNO PRAVO

Pravo na suđenje u razumnom roku u vanparničnom postupku

Pravo na suđenje u razumnom roku ima svaka stranka u sudskom postupku, što uključuje i svakog učesnika vanparničnog postupka, pa svaki učesnik vanparničnog postupka čiji je prigovor radi ubrzanja postupka usvojen ima pravo na novčano obeštećenje, koje je sud dužan da dosudi u okviru propisanog minimuma i maksimuma novčanog obeštećenja iz člana 30. stav 1. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Donošenje odluke u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERVEGOVINE

Donošenje odluke u razumnom roku
Postoji povreda prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je postupak, koji nije složen, trajao devet godina i dva mjeseca, pri čemu su opštinski sudovi imali periode neaktivnosti, a predmet je u dva navrata vraćen na ponovni postupak, što je u svojoj ukupnosti doprinijelo dužini trajanja postupka.