Tag Archives for " zakonska rehabilitacija "

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

Pravo na obeštećenje materijalne štete koju je rehabilitovano lice pretrpelo, mogu ostvariti njegovi naslednici, ali samo u slučaju da je rehabilitovanom licu to pravo priznato za života.

Sudska rehabilitacija

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sudska rehabilitacija

Prilikom donošenja odluke po molbi osuđenog za sudsku rehabilitaciju prvostepeni sud je u obavezi da prethodno ispita da li su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zakonom propisani uslovi iz čl. 98. i 99. KZ u pogledu svakog krivičnog dela za koje je okrivljeni osuđen, pored svih ostalih okolnosti.

Zakonska rehabilitacija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zakonska rehabilitacija

Na strani optužene ima se smatrati da je nastala zakonska rehabilitacija izrečene uslovne osude iz 2009. godine a ne kao otežavajuća okolnost u smislu njene ranije osuđivanosti, kada je protiv optužene krajem 2013. godine pokrenut krivični postupak zbog krivičnog dela teške krađe.