Category Archives for "2017"

Utvrđivanje naknade za faktički zauzeto zemljište

STVARNO PRAVO

Utvrđivanje naknade za faktički zauzeto zemljište

Odredbe Zakona o eksproprijaciji mogu se primeniti samo kada je postupak eksproprijacije sproveden, a pitanje naknade za faktički zauzeto zemljište može se rešavati samo neposrednom primenom člana 58. Ustava RS i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – Protokola prvog uz konvenciju.

Ustupanje i pripajanje zajedničke prostorije stanu

STAMBENO PRAVO

Ustupanje i pripajanje zajedničke prostorije stanu

Zakonita je odluka o ustupanju i pripajanju zajednčke prostorije određenom stanu, doneta uz saglasnost vlasnika stanova (stanara) kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova, u situaciji kada su za takvo raspolaganje bili ispunjeni uslovi predviđeni propisima o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekta.

Donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o otkupu stana

STAMBENO PRAVO

Donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o otkupu stana

Pravo predlagača na zaključenje ugovora o otkupu stana na 40 godina, nije uslovljeno i ograničeno činjenicom da je nad protivnikom predlagača otvoren postupak stečaja, jer pravo otkupa na rate u roku otplate od 40 godina pripada na osnovu člana 19. Zakona o stanovanju, s tim što ovaj rok može biti kraći uz glasnost kupca.

Vlasništvo na tavanskom prostoru u stambenoj zgradi

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Vlasništvo na tavanskom prostoru u stambenoj zgradi

Tavanski prostor u stambenoj zgradi, koji služi zgradi kao cjelini, zajednička je svojina vlasnika stanova, ali u situaciji kada se tavanskom prostoru promijeni dotadašnja namjena i upotreba i prostor privede drugoj svrsi, nema razloga da se istom ne promijeni pravni status, tj. da postane svojina jednog od vlasnika stanova, za što je potrebna saglasnost ostalih vlasnika stanova u zgradi.

1 2 3 130