Tag Archives for " naknada rehabilitacione štete "

Pravosnažno presuđena stvar

PROCESNO PRAVO

Pravosnažno presuđena stvar

Pri odlučivanju da li se radi o presuđenoj stvari sud nije vezan pravnim osnovom tužbenog zahteva koji je naveden u tužbi, već je vezan za činjenični osnov, jer činjenice na kojima tužilac zasniva tužbeni zahtev predstavljaju obavezni deo sadržine svake tužbe.

Zakonska rehabilitacija

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Zakonska rehabilitacija

Nadležni organ koji donosi rešenje o zakonskoj rehabilitaciji, mora da utvrdi ne samo da li lice koje traži zakonsku rehabilitaciju u određenom periodu nije bilo osuđeno, već i da protiv tog lica nije u toku krivični postupak za novo krivično delo učinjeno pre isteka roka predviđenog za zakonsku rehabilitaciju.

Pravo rehabilitovanog lica na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog lišenja slobode

USTAVNO PRAVO

Pravo rehabilitovanog lica na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog lišenja slobode

Rehabilitovano lice ima pravo na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog lišenja slobode, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

Pravo na obeštećenje materijalne štete koju je rehabilitovano lice pretrpelo, mogu ostvariti njegovi naslednici, ali samo u slučaju da je rehabilitovanom licu to pravo priznato za života.

Sudska rehabilitacija

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sudska rehabilitacija

Prilikom donošenja odluke po molbi osuđenog za sudsku rehabilitaciju prvostepeni sud je u obavezi da prethodno ispita da li su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zakonom propisani uslovi iz čl. 98. i 99. KZ u pogledu svakog krivičnog dela za koje je okrivljeni osuđen, pored svih ostalih okolnosti.