Tag Archives for " naknada materijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku "

Razumna dužina trajanja sudskog postupka

USTAVNO PRAVO

Razumna dužina trajanja sudskog postupka

Razumna dužina trajanja sudskog postupka relativna je kategorija koja ne zavisi isključivo od njegovog vremenskog trajanja, već i od niza drugih činilaca, a pre svega od složenosti pravnih i činjeničnih pitanja u konkretnom postupku, ponašanja stranaka u postupku, postupanja sudova u konkretnom slučaju, kao i značaja prava o kome se u postupku odlučivalo.

Naknada materijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Naknada materijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Zahtev za naknadu materijalne štete u visini celokupnog iznosa parničnih troškova, nespojiv je za svrhom naknade štete koja se priznaje oštećenom u slučaju utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku.