Tag Archives for " rehabilitaciono obeštećenje "

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

 

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

Po Zakonu o rehabilitaciji, pravo na obeštećenje za materijalnu štetu nastalu zbog povrede prava i slobode, može potraživati samo rehabilitovano lice, tj. lice koje je iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga bilo lišeno slobode ili drugih prava, pa dete rehabilitovanog lica nije aktivno legitimisano da potražuje materijalnu štetu koju je njegov otac trpeo zbog lišenja slobode.

Sudska rehabilitacija

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sudska rehabilitacija

Prilikom donošenja odluke po molbi osuđenog za sudsku rehabilitaciju prvostepeni sud je u obavezi da prethodno ispita da li su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zakonom propisani uslovi iz čl. 98. i 99. KZ u pogledu svakog krivičnog dela za koje je okrivljeni osuđen, pored svih ostalih okolnosti.

Pravo naslednika rehabilitovanog lica na materijalnu štetu kao vid rehabilitacionog obeštećenja

USTAVNO PRAVO

Pravo naslednika rehabilitovanog lica na materijalnu štetu kao vid rehabilitacionog obeštećenja

Naslednik rehabilitovanog lica nema pravo na obeštećenje za materijalnu štetu koju je rehabilitovano lice pretrpelo za vreme lišenja slobode, odnosno zbog povrede prava i sloboda.

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

Po Zakonu o rehabilitaciji, pravo na rehabilitaciono obeštećenje priznato je samo rehabilitovanom licu i deci tih lica pod uslovom da su rođeni u ustanovama za izvršenje sankcija za vreme trajanja povrede prava i slobode, odnosno deci koja su u tim ustanovama sa njima provela deo vremena ili su za to vreme rasla bez roditeljskog staranja, jednog ili oba roditelja.

Rehabilitaciono obeštećenje

OBLIGACIONO PRAVO

Rehabilitaciono obeštećenje

Rehabilitaciono obeštećenje, tj. naknada štete za duševne bolove zbog lišenja slobode, u smislu člana 26. stava 3. Zakona o rehabilitaciji, predstavlja jedinstven vid nematerijalne štete koja je nastala u sferi ličnih, neimovinskih dobara oštećenog, a koja je posledica povrede prava slobode kretanja, časti i ugleda.