Tag Archives for " Zakon o Ustavnom sudu "

Postupanje redovnih sudova po odlukama Ustavnog suda donetim u postupku po ustavnoj žalbi

UDK: 347.956:342.565.2(497.11)
342.736

POSTUPANJE REDOVNIH SUDOVA PO ODLUKAMA USTAVNOG SUDA DONETIM U POSTUPKU PO USTAVNOJ ŽALBI
Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Ustavnog suda Srbije.
Mr Nataša Plavšić, savetnik Ustavnog suda.

Rezime: Položaj Ustavnog suda u pravnom sistemu Republike Srbije određen je samostalnim Šestim delom Ustava. To ukazuje na njegovo posebno mesto i položaj u našem ustavnom poretku. U skladu sa Ustavom određenim položajem Ustavnog suda u članu 166. stav 2. Ustava predviđeno je i da su odluke Ustavnog suda konačne, izvršne i opšteobavezujuće. U tom kontekstu je i odredbom člana 171. stav 1. Ustava utvrđeno da je svako dužan da poštuje i izvršava odluku Ustavnog suda.
Ustav izričito ne uređuje pitanje međusobnog odnosa Ustavnog suda i sudske vlasti, niti pitanje postupanja sudova po odlukama Ustavnog suda. Ovo pitanje je postalo aktuelno uvođenjem ustavne žalbe u pravni sistem Republike Srbije, kad je Ustavni sud dobio nadležnost da pruža neposrednu zaštitu Ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda. Tako je Ustavni sud ušao u neposredniji odnos sa sudskom vlašću, a to pitanje je posebno postalo aktuelno donošenjem Zakona o Ustavnom sudu (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 109 od 28. novembra 2007. godine).
Redovni sudovi su dužni da poštuju i neposredno izvršavaju samo odluku Ustavnog suda donetu u konkretnom postupku po ustavnoj žalbi kojom je naloženo ponavljanje postupka u kome je učestvovao podnosilac ustavne žalbe, ili pak treća lica u odnosu na koja je Ustavni sud izričito proširio pravna dejstva svoje odluke. U tom slučaju redovni sudovi su dužni, ne samo da formalno postupe po nalogu Ustavnog suda već i da u ponovljenom postupku uvaže i sve ocene i stavove iznete u odluci koju izvršavaju. Nasuprot tome, kada odlučuju o stranačkom predlogu za ponavljanje postupka redovni sudovi su saglasno posebnim procesnim zakonima propisanim uslovima izričito ovlašćeni da samostalno odluče da li zbog donete odluke Ustavnog suda u drugom postupku ima mesta i ponavljanju postupka vođenog između lica koja nisu učestvovala u postupku po ustavnoj žalbi u kome je utvrđena povreda Ustavom zajemčenih ljudskih prava i sloboda.

Ključne reči: Ustav, Zakon o Ustavnom sudu, sistem redovne sudske i posebne ustavnosudske zaštite, zaštita zajemčenih prava i sloboda.

Ustavnosudska zaštita po ustavnoj žalbi u Republici Srbiji

UDK: 347.956:342.565.2(497.11)

USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA PO USTAVNOJ ŽALBI U REPUBLICI SRBIJI
Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Ustavnog suda Srbije.

Rezime: Ustavna žalba je posebno pravno sredstvo kojim se ostvaruje neposredna ustavnosudska zaštita osnovnih ljudskih sloboda i prava zajamčenih Ustavom. Ustavna žalba je kao individualno pravno sredstvo uvedena i u srpski ustavnopravni sistem Ustavom od 2006. godine.
Ustavna žalba predstavlja važan element zaštite prava građana, ali i ostalih nedržavnih subjekata od posledica neustavnih i nezakonitih odluka donesenih od strane javnih organa. Ustavnosudska zaštita po ustavnoj žalbi je i preduslov za zaštitu Ustavom zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili sloboda i pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Aktivnu legitimaciju za podnošenje ustavne žalbe ima svako lice koje smatra da mu je pojedinačnim pravnim aktom ili radnjom državnog organa ili organizacije kojoj je povereno javno ovlašćenje povređeno ili uskraćeno ljudsko ili manjinsko pravo ili sloboda zajemčena Ustavom.
Postupajući po blagovremeno podnetoj, urednoj i dopuštenoj ustavnoj žalbi Ustavni sud može doneti odluku kojom se ona usvaja ili odbija. Ustavni sud je delotvorno postupao po brojnim ustavnim žalbama kojima je utvrđena povreda prava na život, prava na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti, prava na rad, prava na poštovanje privatnog života, prava na nepovredivost psihičkog i fizičkog integriteta, prava slobode okupljanja, prava na slobodu i bezbednost, prava ograničenog trajanja pritvora, prava nepovredivosti stana i prava maloletnih lica.

Ključne reči: Ustav Republike Srbije, Zakon o ustavnom sudu, ustavna žalba.