Tag Archives for " odbijanje zahteva za rehabilitaciju "

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

Pravo na obeštećenje materijalne štete koju je rehabilitovano lice pretrpelo, mogu ostvariti njegovi naslednici, ali samo u slučaju da je rehabilitovanom licu to pravo priznato za života.

Zakon o rehabilitaciji – Odbijanje zahteva za rehabilitaciju

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji
Odbijanje zahteva za rehabilitaciju

Sud se u postupku rehabilitacije ne može upuštati u činjenično-pravnu kvalifikaciju inkriminacije imajući u vidu da je lice čija se rehabilitacija traži u sudskom postupku koji je protiv njega vođen pred nadležnim sudom priznao njegovo izvršenje.

Odbijanje zahteva za rehabilitaciju uz pravni osnov na propise koje je ratifikovala Kraljevina Jugoslavija

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Odbijanje zahteva za rehabilitaciju uz pravni osnov na propise koje je ratifikovala Kraljevina Jugoslavija

Tokom 1942. godine – u vreme izvršenja krivičnog dela koje je stavljeno na teret licu čija se rehabilitacija traži važila je Ženevska konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima iz 1929. godine koju je Kraljevina Jugoslavija ratifikovala 1931. godine, pa se sa licem koje je bilo pripadnik četničkog pokreta mora postupati prema pravilima rata i postupanja sa ratnim zarobljenicima.