Tag Archives for " odbijanje zahteva za rehabilitaciju "

Pravo rehabilitovanog lica na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog lišenja slobode

USTAVNO PRAVO

Pravo rehabilitovanog lica na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog lišenja slobode

Rehabilitovano lice ima pravo na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog lišenja slobode, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

 

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

Po Zakonu o rehabilitaciji, pravo na obeštećenje za materijalnu štetu nastalu zbog povrede prava i slobode, može potraživati samo rehabilitovano lice, tj. lice koje je iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga bilo lišeno slobode ili drugih prava, pa dete rehabilitovanog lica nije aktivno legitimisano da potražuje materijalnu štetu koju je njegov otac trpeo zbog lišenja slobode.

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

Pravo na obeštećenje materijalne štete koju je rehabilitovano lice pretrpelo, mogu ostvariti njegovi naslednici, ali samo u slučaju da je rehabilitovanom licu to pravo priznato za života.

Sudska rehabilitacija

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sudska rehabilitacija

Prilikom donošenja odluke po molbi osuđenog za sudsku rehabilitaciju prvostepeni sud je u obavezi da prethodno ispita da li su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zakonom propisani uslovi iz čl. 98. i 99. KZ u pogledu svakog krivičnog dela za koje je okrivljeni osuđen, pored svih ostalih okolnosti.

Zakon o rehabilitaciji – Odbijanje zahteva za rehabilitaciju

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji
Odbijanje zahteva za rehabilitaciju

Sud se u postupku rehabilitacije ne može upuštati u činjenično-pravnu kvalifikaciju inkriminacije imajući u vidu da je lice čija se rehabilitacija traži u sudskom postupku koji je protiv njega vođen pred nadležnim sudom priznao njegovo izvršenje.

Odbijanje zahteva za rehabilitaciju uz pravni osnov na propise koje je ratifikovala Kraljevina Jugoslavija

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Odbijanje zahteva za rehabilitaciju uz pravni osnov na propise koje je ratifikovala Kraljevina Jugoslavija

Tokom 1942. godine – u vreme izvršenja krivičnog dela koje je stavljeno na teret licu čija se rehabilitacija traži važila je Ženevska konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima iz 1929. godine koju je Kraljevina Jugoslavija ratifikovala 1931. godine, pa se sa licem koje je bilo pripadnik četničkog pokreta mora postupati prema pravilima rata i postupanja sa ratnim zarobljenicima.