Tag Archives for " naknada nematerijalne štete i suđenje u razumnom roku "

Pravo na obeštećenje za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Pravo na obeštećenje za neimovinsku štetu izazvanu povredom prava na suđenje u razumnom roku

Stranka čiji je prigovor na ubrzanje postupka usvojen i utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, stiče pravo na pravično zadovoljenje kada istekne rok u kome je sudija bio dužan da preduzme naložene procesne radnje za okončanje postupka.

Razumna dužina trajanja sudskog postupka

USTAVNO PRAVO

Razumna dužina trajanja sudskog postupka

Razumna dužina trajanja sudskog postupka relativna je kategorija koja ne zavisi isključivo od njegovog vremenskog trajanja, već i od niza drugih činilaca, a pre svega od složenosti pravnih i činjeničnih pitanja u konkretnom postupku, ponašanja stranaka u postupku, postupanja sudova u konkretnom slučaju, kao i značaja prava o kome se u postupku odlučivalo.

Podnošenje zahteva za naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Podnošenje zahteva za naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Zahtev za naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, može biti postavljen samo istovremeno sa podnošenjem ustavne žalbe.