Tag Archives for " rehabilitacija "

Sudska rehabilitacija

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sudska rehabilitacija

Prilikom donošenja odluke po molbi osuđenog za sudsku rehabilitaciju prvostepeni sud je u obavezi da prethodno ispita da li su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zakonom propisani uslovi iz čl. 98. i 99. KZ u pogledu svakog krivičnog dela za koje je okrivljeni osuđen i da rešenje sadrži jasne razloge o činjenicama koje su predmet dokazivanja.

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

 

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

Po Zakonu o rehabilitaciji, pravo na obeštećenje za materijalnu štetu nastalu zbog povrede prava i slobode, može potraživati samo rehabilitovano lice, tj. lice koje je iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga bilo lišeno slobode ili drugih prava, pa dete rehabilitovanog lica nije aktivno legitimisano da potražuje materijalnu štetu koju je njegov otac trpeo zbog lišenja slobode.

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

Pravo na obeštećenje materijalne štete koju je rehabilitovano lice pretrpelo, mogu ostvariti njegovi naslednici, ali samo u slučaju da je rehabilitovanom licu to pravo priznato za života.

Sudska rehabilitacija

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sudska rehabilitacija

Prilikom donošenja odluke po molbi osuđenog za sudsku rehabilitaciju prvostepeni sud je u obavezi da prethodno ispita da li su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zakonom propisani uslovi iz čl. 98. i 99. KZ u pogledu svakog krivičnog dela za koje je okrivljeni osuđen, pored svih ostalih okolnosti.

Zabrana dvostrukog ukidanja odluke prvostepenog suda u postupku za rehabilitaciju

PROCESNO PRAVO

Zabrana dvostrukog ukidanja odluke prvostepenog suda u postupku za rehabilitaciju

U postupku za rehabilitaciju, u kome se odlučuje po pravilima Zakona o vanparničnom postupku, nema mesta primeni odredbe člana 383. stav 4. ZPP, o zabrani dvostrukog ukidanja odluke prvostepenog suda.

Zakon o rehabilitaciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji

Princip srazmernosti u odnosu na lice čija se rehabilitacija traži koje je osuđeno zbog kažnjivog dela – podrivanja zadruge na kaznu zatvora i konfiskaciju imovine zbog neisporuke žita čime je izvršio krivično delo iz člana 3. Zakona o suzbijanju nedopuštene trgovine, nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže ukazuje da li su odluke u postupcima protiv pojedinog lica donete iz ideoloških i političkih razloga.