Tag Archives for " rehabilitacija "

Zabrana dvostrukog ukidanja odluke prvostepenog suda u postupku za rehabilitaciju

PROCESNO PRAVO

Zabrana dvostrukog ukidanja odluke prvostepenog suda u postupku za rehabilitaciju

U postupku za rehabilitaciju, u kome se odlučuje po pravilima Zakona o vanparničnom postupku, nema mesta primeni odredbe člana 383. stav 4. ZPP, o zabrani dvostrukog ukidanja odluke prvostepenog suda.

Zakon o rehabilitaciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji

Princip srazmernosti u odnosu na lice čija se rehabilitacija traži koje je osuđeno zbog kažnjivog dela – podrivanja zadruge na kaznu zatvora i konfiskaciju imovine zbog neisporuke žita čime je izvršio krivično delo iz člana 3. Zakona o suzbijanju nedopuštene trgovine, nedopuštene špekulacije i privredne sabotaže ukazuje da li su odluke u postupcima protiv pojedinog lica donete iz ideoloških i političkih razloga.

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje u vidu naknade nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje u vidu naknade nematerijalne štete

Pravo na naknadu nematerijalne štete pripada, osim rehabilitovanom licu, samo deci koja su za vreme trajanja povrede prava i slobode roditelja, rođena u ustanovama za izvršenje sankcija, odnosno koja su u tim ustanovama sa njima provela deo vremena, ili su za to vreme rasla bez roditeljskog staranja jednog, drugog ili oba roditelja.

Zakon o rehabilitaciji – Ponavljanje postupka po zahtevu za rehabilitaciju

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji
Ponavljanje postupka po zahtevu za rehabilitaciju

I u postupku rehabilitacije moguće je ponavljanje postupka kada je predlagač saznao za nove činjenice, odnosno našao i stekao mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti doneta povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrebljeni u ranijem postupku.

Odbijanje zahteva za rehabilitaciju

REHABILITACIONO PRAVO

Odbijanje zahteva za rehabilitaciju

Kada se vodio krivični postupak u toku 1952. godine protiv okrivljenog, čija se rehabilitacija sada traži, po pravilima i principima Krivičnog prava uz korišćenje svih prava okrivljenog, tada nema mesta rehabilitaciji toga lica shodno Zakonu o rehabilitaciji.