Tag Archives for " Zakon o rehabilitaciji "

Zakon o rehabilitaciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji

Propuštanjem dostavljanja dopisa suda kojim mu se nalaže da uredi zahtev za rehabilitaciju, putem pribijanja pismena na vrata stana stranci – predlagaču koji u dva navrata nije pronađen na adresi koju je naveo u zahtevu učinjena je apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka jer mu nije data mogućnost da raspravlja pred sudom.

Zakon o rehabilitaciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji

Uvažavanje žalbe zastupnika Republike Srbije protiv rešenja kojim je usvojen zahtev za rehabilitaciju lica čija se rehabilitacija traži, kod činjenice da su odredbe zakona o rehabilitaciji u celosti poštovane od strane prvostepenog suda, bilo bi neprihvatljivo sa aspekta nejednakog postupanja suda u istoj stvari s obzirom da su iz identičnih razloga rehabilitovana već dva lica koja su osuđena istom presudom kao i lice čija se rehabilitacija traži.

Zakon o rehabilitaciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji

Kada je propušten zakonski rok za podnošenje zahteva za rehabilitaciju, već je isti podnet posle proteka tog roka uz predlog za vraćanje u pređašnje stanje, prvostepeni sud je pravilno takav zahtev odbacio ne razmatrajući predlog za vraćanje u pređašnje stanje jer osnova za to nije bilo pošto postupak nije ni počeo da teče.

Zakon o rehabilitaciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji

Krivično delo iz člana 10. Zakona o krivičnim delima protiv naroda i države ne spada u grupu krivičnih dela iz člana 5. Zakona o rehabilitaciji za koje se rehabilitacija sprovodi po samom zakonu, već sud ceni da li su delo koje je nekom licu stavljeno na teret kao i izrečena sankcija bili propisani krivičnim zakonodavstvom, kao i da li je postupak u kome mu je izrečena sankcija vođen po pravilima propisanim krivičnim zakonodavstvom.

Zakon o rehabilitaciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o rehabilitaciji

Kada je lice, kao pripadnik jugoslovenske vojske u otadžbini osuđen pravnosnažnom presudom Krivičnog suda u toku 1945. godine na kaznu smrti streljanjem, a u potpunosti je primenjen Zakon o krivičnim delima protiv naroda i države, u postupku imao branioca, izjavio žalbu, tada nema uslova za rehabilitaciju toga lica shodno članu 1. Zakona o rehabilitaciji.