Tag Archives for " obeštećenje po Zakonu o rehabilitaciji "

Zakonska rehabilitacija

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Zakonska rehabilitacija

Nadležni organ koji donosi rešenje o zakonskoj rehabilitaciji, mora da utvrdi ne samo da li lice koje traži zakonsku rehabilitaciju u određenom periodu nije bilo osuđeno, već i da protiv tog lica nije u toku krivični postupak za novo krivično delo učinjeno pre isteka roka predviđenog za zakonsku rehabilitaciju.

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

 

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

Po Zakonu o rehabilitaciji, pravo na obeštećenje za materijalnu štetu nastalu zbog povrede prava i slobode, može potraživati samo rehabilitovano lice, tj. lice koje je iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga bilo lišeno slobode ili drugih prava, pa dete rehabilitovanog lica nije aktivno legitimisano da potražuje materijalnu štetu koju je njegov otac trpeo zbog lišenja slobode.

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Lični karakter prava na naknadu štete rehabilitovanog lica

Pravo na obeštećenje materijalne štete koju je rehabilitovano lice pretrpelo, mogu ostvariti njegovi naslednici, ali samo u slučaju da je rehabilitovanom licu to pravo priznato za života.

Sudska rehabilitacija

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sudska rehabilitacija

Prilikom donošenja odluke po molbi osuđenog za sudsku rehabilitaciju prvostepeni sud je u obavezi da prethodno ispita da li su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zakonom propisani uslovi iz čl. 98. i 99. KZ u pogledu svakog krivičnog dela za koje je okrivljeni osuđen, pored svih ostalih okolnosti.

Pravo na obeštećenje po Zakonu o rehabilitaciji

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na obeštećenje po Zakonu o rehabilitaciji

Naslednici rehabilitovanog lica, koje je umrlo pre stupanja na snagu ovog zakona, nemaju pravo na obeštećenje za materijalnu štetu koju je rehabilitovano lice pretrpelo za vreme neosnovanog i nezakonitog lišenja slobode ili druge povrede prava.