Tag Archives for " ništavost ugovora o kreditu "

Ništavost ugovora o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i promenljivom kamatom

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost ugovora o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima
i promenljivom kamatom

Kod ocene ništavosti ugovora o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima i promenljivom kamatom, potrebno je utvrditi da li je od zaključenja ugovora, pa do dana podnošenja tužbe, došlo do enormnog rasta švajcarskog franka u odnosu na evro i dinar i raspraviti da li je banka mogla predvideti rast kursa švajcarskog franka, pa ukoliko jeste, treba utvrditi da li je ista prilikom zaključenja ugovora u pisanom obliku upozorila korisnika kredita na negativne posledice koje će izazvati primena ugovorene valutne klauzule.

Ništavost ugovora o kreditu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Ništavost ugovora o kreditu

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je tužbeni zahtjev apelantice odbijen, uz jasne i argumentovane razloge iz kojih suštinski proizlazi da je apelantica u vrijeme zaključenja ugovora bila na jasan i razumljiv način obaviještena o svim bitnim elementima ugovora, dakle i valutnoj klauzuli, te da je ugovor sa tuženim zaključen obostranom saglasnošću volja ugovornih strana.