Tag Archives for " pravila ugovaranja "

Apsolutno ništava odredba ugovora o gotovinskom kreditu

OBLIGACIONO PRAVO

Apsolutno ništava odredba ugovora o gotovinskom kreditu

Kada je u Ugovoru o dugoročnom gotovinskom kreditu navedeno da je korisnik kredita (tužilac) dužan da plati 3.450,00 dinara “na ime obrade kreditnog zahteva”, takva odredba je ništava i tuženik (banka) je dužan da tužiocu vrati navedeni novčani iznos sa pripadajućom kamatom, jer u Ugovoru nije precizirano koji su to troškovi nastali za tuženika, a povodom obrade kredita tužioca.

Povratno dejstvo zakona i drugog propisa

USTAVNO PRAVO

Povratno dejstvo zakona i drugog propisa

Zakon ima povratno dejstvo ako menja odnose ustanovljene pravnosnažnim pojedinačnim aktima, odnosno punovažnim pravnim poslovima donetim, odnosno zaključenim za vreme važenja ranijeg propisa, dok propisi kojima se uvode obaveze, a koji imaju dejstvo samo na pravne situacije u toku stvaranja (facta pendentia), a ne i na tzv. svršene činjenice, nemaju povratno dejstvo.