Tag Archives for " valutna klauzula "

Valutna klauzula

Valutna klauzula

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada je Vrhovni sud dao dovoljne i relevantne razloge o svojim zaključcima da u konkretnom slučaju nije dokazano da odredbe o valutnoj klauzuli u spornom ugovoru, u vrijeme njegovog zaključenja, apelantu nisu bile dovoljno jasne i razumljive, odnosno da je ugovaranje tzv. valutne klauzule nezakonito.

Pravna valjanost valutne klauzule ustanovljene ugovorom o kreditu

UDK: 336.717.061(497.11)
347.455

PRAVNA VALJANOST VALUTNE KLAUZULE USTANOVLJENE UGOVOROM O KREDITU
Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Sadržina prava i obaveza ugovora o kreditu određena je odredbom člana 1065. ZOO. Međutim, ugovor o kreditu predstavlja izraz volje ugovornih strana i može se zaključiti na kraći ili na duži vremenski rok. Zato davalac kredita, kao ekonomski jača ugovorna strana, pokušava da očuva očekivani profit od plasiranih kreditnih sredstava ugovornim konstituisanjem posebnih zaštitnih klauzula. Valutna klauzula je jedna od zaštitnih mera čije se konstituisanje zakonom dozvoljava u funkciji očuvanja realne tržišne vrednosti plasiranih kreditnih sredstava. Dopuštenost ugovaranja valutne klauzule se temelji na odredbama člana 34. stav 8. Zakona o deviznom poslovanju i člana 395. Zakona o obligacionim odnosima.
Valutna klauzula nije i ne može biti pravni osnov bogaćenja davaoca kredita na štetu korisnika kredita sticanjem nesrazmerne imovinske koristi u odnosu na realnu tržišnu vrednost isplaćenih kreditnih sredstava u dinarima. Valutna klauzula može uživati sudsku zaštitu samo u slučaju kada se njenom primenom obezbeđuje očuvanje ekvivalentnosti uzajamnih davanja. U slučaju da banke plasirana kreditna sredstva nisu pribavile putem sopstvenog zaduženja u švajcarskim francima na međunarodnom tržištu, valutna klauzula o indeksiranju dinarskog duga korisnika kredita primenom kursa CHF ne može uživati sudsku zaštitu. Njome se narušava ekvivalentnost uzajamnih davanja, što je čini apsolutno ništavom.
Međutim, utvrđena ništavost odredbe ugovora o kreditu o indeksaciji plasiranih dinarskih iznosa kredita primenom kursa švajcarskog franka nema automatskog uticaja na punovažnost preostalih ugovornih odredbi. To znači da ništavost takve klauzule nema za posledicu automatsku ništavost celog ugovora o kreditu.

Ključne reči: ugovor o kreditu, valutna klauzula, ekvivalentnost uzajamnih davanja, sudska zaštita.

Raskid ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom

Da bi promena kursa valute korišćene za valutnu klauzulu predstavljala promenjenu okolnost na osnovu koje se može izvršiti raskid ugovora o kreditu, potrebno je utvrditi koliko iznosi promena kursa i kako se ta promena iskazuje u odnosu na prosečni rast kursa valuta, da li je ugovorna strana koja se poziva na promenjene okolnosti bila dužna, odnosno da li je mogla predvideti takav rast kursa švajcarskog franka u vreme zaključenja ugovora o kreditu.

Nezakonitosti ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku

UDK: 336.717.061
347.455

NEZAKONITOSTI UGOVORA O KREDITU SA VALUTNOM KLAUZULOM U ŠVAJCARSKOM FRANKU
Prof. dr Milan Blagojević, sudija Okružnog suda u Banjaluci i vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci.

Rezime: Predmet ovog rada je jedno pravno pitanje koje je u Bosni i Hercegovini aktuelno već duži niz godina. Riječ je o pravnoj (ne)valjanosti ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku. U radu je najprije izložena suština ovog problema, nakon čega su prikazana shvatanja onih koji smatraju da se u ovom slučaju radi o pravno valjanim ugovorima, a zatim i stav protivnika ovakvih shvatanja. U završnom dijelu rada autor iznosi argumentaciju za sopstveno shvatanje, u kojem objašnjava suštinu nezakonitosti ovakvih ugovora, što istovremeno predstavlja i kritiku shvatanja zagovornika ovakvog načina ugovaranja.

Ključne riječi: ugovor o kreditu, valutna klauzula, ugovorna kamata, zakonitost, ništavost ugovora, ravnopravnost ugovarača, savjesnost i poštenje.