Category Archives for "Prof. dr Milan Milošević"

Aktuelne izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

UDK:343.85:[343.53:336.741.1(497.11)
343.85:[343.9.024:336.7(497.11)

AKTUELNE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na samom kraju 2020. godine izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pomenuto noveliranje rezultat je potpunog usklađivanja s međunarodnim standardima u ovoj oblasti, ali i usklađivanja sa novodonetim Zakonom o digitalnoj imovini, koji uređuje izdavanje i trgovanje digitalnom imovinom, usluge koje se u vezi s tom imovinom mogu pružati, kao i privredna društva koja mogu pružati te usluge. Smatra se da će inovirana rešenja vezana za prevenciju pranja novca i finansiranje terorizma doprineti integritetu i stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, a samim tim i povećanju opšte pravne sigurnosti. S druge strane, nesporno je da će pravna sigurnost u ovoj oblasti doprineti daljem privlačenju stranih investitora jer oni u najvećoj meri ulažu svoja sredstva u okruženja koja su stabilna i u kojima se poštuju propisi o sprečavanju pranja novca.

Ključne reči: izmene i dopune zakona, pranje novca, finansiranje terorizma, digitalna imovina, digitalni token.

Internet prevare – savremeni načini izvršenja i mere samozaštite

UDK: 343.533::004
342.738

INTERNET PREVARE – SAVREMENI NAČINI IZVRŠENJA I MERE SAMOZAŠTITE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Prevare nisu novost u miljeu kriminaliteta, ali se s pravom smatraju predominantnim načinom izvršenja kriminalnih aktivnosti u savremenim socijalnim i ekonomskim uslovima. Sa upotrebom interneta i pojavom onlajn okruženja u našoj privatnoj i javnoj svakodnevici, kao i globalnom komercijalizacijom interneta, načini zloupotrebe ličnih podataka radi prevarnih aktivnosti prilagodili su se onlajn okruženju virtuelne realnosti. Pošto sajber kriminalci zloupotrebljavaju informatičke tehnologije u onlajn okruženju internetove globalne komunikacione mreže bez prostornog i vremenskog ograničenja, neophodno je poznavanje načina izvršenja ovakvih delikata zbog njihovog efektivnog i efikasnog razotkrivanja i suzbijanja. Polazeći od toga, a nakon upoznavanja sa mogućim i najčešćim rizicima od aktuelnih načina izvršenja prevara, umesto zaključka će biti iznete prateće preporuke za zaštitu pravnih i fizičkih lica od posledica pomenutih ilegalnih aktivnosti.

Ključne reči: visokotehnološki kriminal, savremene internet prevare, aktuelni načini izvršenja, mere samozaštite.

Prevare u osiguranju – vidovi ispoljavanja i oblici inkriminisanja

UDK: 343.72:368.022(4)

PREVARE U OSIGURANJU – VIDOVI ISPOLJAVANJA I OBLICI INKRIMINISANJA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.
Darko Božić, Triglav osiguranje, Ljubljana.

Rezime: Nesporno je da prevare u osiguranju ne pogađaju samo društva za osiguranje, već pogađaju i krajnje korisnike – osiguranike, jer su oni ti koji na kraju plaćaju višu cenu polise osiguranja – premiju, kako bi nadoknadili gubitke koje trpe kako zbog otkrivenih, tako i neotkrivenih slučajeva prevara u osiguranju. Društva za osiguranje u Republici Srbiji ne objavljuju rezultate otkrivenih slučajeva prevara, ali se na osnovu svetskih procena i iskustava može prihvatiti da je i u našoj zemlji procenat lažnih odštetnih zahteva na nivou 10% isplaćenih šteta, što je izuzetno visoka suma. Polazeći od toga, u ovom radu se analizira zakonski opis trenutno važećeg krivičnog dela „Prevara u osiguranju“ iz člana 223a KZ RS, odnosno vrši se njegovo upoređenje sa odgovarajućim inkriminacijama u nekim stranim zemljama. Prikazuju se i tipovi izvršilaca, te najčešći oblici njegovog izvršenja u Srbiji i šire (fingirane saobraćajne nezgode i krađe vozila, fingirane telesne povrede, fingirane provalne ili druge teške krađe, fingirani požari).

Ključne reči: osiguranje lica i imovine, prevare u osiguranju, fingirane saobraćajne nezgode, fingirana krivična dela, fingirani požari i oštećenja, Krivični zakonik.

Izmene i dopune antikorupcijskog zakonodavstva Republike Srbije

UDK: 343.85:343.352(497.11)
340.137:343.2/.7(4-12:497.11)”2019″

IZMENE I DOPUNE ANTIKORUPCIJSKOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Tokom 2019. godine došlo je do značajnih izmena u zakonodavstvu Republike Srbije, koje se odnose na sprečavanje i suzbijanje korupcije. To važi i za novele krivičnog zakonodavstva, koje su jednim delom vezane i za ispunjavanje obaveza proisteklih iz izveštaja komiteta međuvladinih tela MANIVAL i FATF, a posebno za novele propisa vezanih za prevenciju koruptivnog ponašanja koje su takođe jednim delom rezultat preporuka Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava. Polazeći od toga, u radu su izloženi struktura i ključni sadržaji antikorupcijskih zakona noveliranih u decembru 2019. godine, odnosno ukazano je na razloge za njihovo donošenje i analizirane su novine u njihovom sadržaju s ciljem procene realnog značaja pomenutih zakona za pravnu teoriju i praksu. Ukazano je i na značaj Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope, čija je ratifikacije bitna za dogradnju pomenutih mera.

Ključne reči: korupcija, prevencija, represija, javni resurs, funkcioner, prekršaj.

Sadržaji i karakteristike Zakona o komunalnoj miliciji Republike Srbije

UDK: 351.745(497.11)

SADRŽAJI I KARAKTERISTIKE ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI REPUBLIKE SRBIJE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Narodna skupština je usvojila Zakon o komunalnoj miliciji, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 49 od 8. jula 2019. godine, a stupio je na pravnu snagu osmog dana od momenta objavljivanja. U pitanju je detaljan i relativno obiman pravni akt, koji po broju članova nadmašuje ranije važeći Zakon o komunalnoj policiji iz 2009. godine. Intencija zakonodavca u ovom slučaju bila je da se, radi delotvornijeg obavljanja poslova komunalne milicije, preciziraju i prošire njene nadležnosti u primeni ovlašćenja provere identiteta, traženja obaveštenja, zaustavljanja i pregledanja vozila i drugih propisanih ovlašćenja. Međutim, osnovni razlog za donošenje ovog zakona bila je potreba da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama, a ne samo u gradovima. Donošenje ovog zakona znači i usklađivanje sa činjenicom da naziv „policija” mogu koristiti samo ministarstva unutrašnjih poslova i odbrane, ali i usklađivanje sa preporukama Zaštitnika građana u delu koji se odnosi na policijska ovlašćenja. Najzad, smatra se da donošenje ovog zakona predstavlja krupan iskorak na planu neophodnih reformi i procesa racionalizacije ne samo do sada postojeće komunalne policije, već i državne uprave u celini.

Ključne reči: komunalna milicija, organizacija, poslovi, ovlašćenja, sredstva prinude, policija, lokalna samouprava.

Podmićivanje u privrednoj delatnosti i srodna krivična dela

UDK 343.85:346.543(497.11)
343.85:343.352(497.11)

PODMIĆIVANJE U PRIVREDNOJ DELATNOSTI I SRODNA KRIVIČNA DELA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Pojava korupcije i njeni raznovrsni oblici ugrožavaju gotovo sve grane društvenog i privrednog života jedne zemlje, a podmićivanje predstavlja prvi i univerzalno rašireni oblik korupcije koji se sreće u svim vremenima i u svakom društvu. Zbog toga se smatra da bi se svako demokratsko društvo moralo energično i svim sredstvima boriti da ojača prevenciju, spreči, otkrije i najstrože kazni svaku korupciju sa ciljem da se ona iskoreni. Zakonodavac Republike Srbije je ažurno pratio tendencije u međunarodnom i uporednom pravu, tako da je u materijalnom krivičnom zakonodavstvu propisao kako klasična krivična dela davanja i primanja mita, tako i posebne delikte iz ove oblasti (davanja i primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem). Osim toga, Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, koji se primenjuje od marta 2018. godine, redefinisana je organizaciona struktura nadležnih državnih organa u cilju otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za „krivična dela finansijskog kriminala i korupcije“. Uprkos tome opšta krivična dela primanja i davanja mita još uvek su daleko brojnija u praksi.

Ključne reči: korupcija u privredi, davanje i primanje mita, posebni državni organi, suzbijanje, Republika Srbija.

Izmene i dopune materijalnog, procesnog i izvršnog krivičnog zakonodavstva Srbije iz 2019. godine

UDK: 343.2/.7(497.11)

IZMENE I DOPUNE MATERIJALNOG, PROCESNOG I IZVRŠNOG KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE IZ 2019. GODINE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Sredinom 2019. godine došlo je do značajnih izmena u materijalnom, procesnom i izvršnom krivičnom zakonodavstvu, koje se odnose na suzbijanje teških krivičnih dela u sferi organizovanog kriminala, terorizma, korupcije, pranja novca, i sveukupnog finansijskog kriminaliteta. Nesporno je da se donošenje Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2019. godine direktno odrazilo i na noveliranje odredbi Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, dok bi se za novelu Zakonika o izvršenju krivičnih sankcija moglo zaključiti da nije u neposrednoj vezi sa tim, ali se definitivno uklapa u tekuće reforme krivičnog zakonodavstva. Polazeći od toga, u radu su izloženi struktura i ključni sadržaji novodonetih zakona, koji će se delimično primenjivati od decembra 2019. godine, ukazano je na razloge za njegovo donošenje, precizirani su vidovi i modaliteti kriminaliteta na koje se oni odnose, i analizirane novine u njihovom sadržaju s ciljem procene realnog značaja pomenutih zakona za krivičnopravnu teoriju i praksu. To posebno važi za uvođenje kazne doživotnog zatvora u naš pravni sistem, ali i za ispunjavanje obaveza proisteklih iz izveštaja komiteta međuvladinih tela MANIVAL i FATF, kao i odredbi Međunarodne konvencije o suzbijanju finansiranja terorizma.

Ključne reči: Krivični zakonik, krivični postupak, doživotni zatvor, uslovni otpust, oduzimanje imovine, sudija za izvršenje.

Krivična dela bekstva zatvorenika

UDK: 343.368(497.11)

KRIVIČNA DELA BEKSTVA ZATVORENIKA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Zakonodavac Republike Srbije je krivična dela bekstva zatvorenika propisao u čl. 338. i 339, i sistematizovao ih u grupi krivičnih dela protiv pravosuđa iz glave XXX Krivičnog zakonika. Time je zakonodavac sa dve inkriminacije obuhvatio sva tri krivična dela bekstva zatvorenika – pobunu lica lišenih slobode, bekstvo lica lišenog slobode i omogućavanje bekstva lica lišenog slobode. Statistički podaci pokazuju da su krivična dela bekstva zatvorenika retka u našoj pravosudnoj praksi, dok iz zakonskog opisa proističe da se sva ta dela mogu izvršiti samo sa direktnim umišljajem. Zaprećene sankcije se kreću u rasponu od zatvora do tri godine (za osnovni oblik ispoljavanja pobune lica lišenih slobode) do zatvora u trajanju od jedne do osam godina (za teži oblik ispoljavanja bekstva i omogućavanja bekstva lica lišenog slobode). Najzad, polazeći od sredstava za izvršenje, radnje izvršenja i specifičnosti učinilaca, postavlja se pitanje da li je moguć sticaj između krivičnog dela bekstva i omogućavanja bekstva lica lišenog slobode sa krivičnim delima prinude i, pogotovu pobune lica lišenih slobode.

Ključne reči: lice lišeno slobode, pobuna, bekstvo, omogućavanje bekstva, prinuda.

Novela Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

UDK:343.85:[343.53:336.741.1
343.85:[343.9.024:336.7

NOVELA ZAKONA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Krajem 2017. godine po hitnom postupku usvojene su izmene i dopune Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. Novela je rezultat uočenih slabosti i nedostataka u implementaciji pomenutog zakona iz 2015. godine, a njen cilj je dalje unapređenje borbe protiv finansiranja terorizma kao prethodne neophodne faze u vršenju terorističkih akata. Po oceni predlagača, to će dodatno doprineti da Srbija bude prepoznata kao pouzdan partner međunarodnoj zajednici u borbi protiv finansiranja terorizma, ali predstavlja značajan korak i u procesu harmonizacije naše legislative sa propisima Evropske unije. U bliskoj budućnosti to će svakako doprineti i boljoj oceni Srbije na međunarodnom planu u smislu njenog poslovnog i investicionog rejtinga, a dodatno će preduprediti i eventualni rizik po integritet, pravilno funkcionisanje, reputaciju i stabilnost našeg finansijskog sistema.

Ključne reči: ograničenje raspolaganja imovinom, sprečavanje terorizma, lista označenih lica, komitet Manival, Uprava za sprečavanje pranja novca.

Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

UDK: 343.85:[343.53:336.741.1(497.11)
343.85:[343.9.024:336.7(497.11)

NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Polazeći od obaveza proisteklih iz članstva u Ujedinjenim nacijama i Savetu Evrope, kao i od Izveštaja o evaluaciji komiteta Manival iz 2016. godine, Narodna skupština Republike Srbije je 14. decembra 2017. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pri tome se ne predviđa obrazovanje novih organa za primenu ovog zakona, već korišćenje postojećih resursa kod nadležnih državnih organa. Donošenje novog zakona će svakako doprineti da Srbija bude prepoznata kao pouzdan partner međunarodnoj zajednici u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i globalnog terorizma, ali je značajan korak i u pravcu harmonizacije naše legislative sa propisima Evropske unije. Najzad, nesporno je da će inovirana rešenja vezana za prevenciju pranja novca i finansiranje terorizma doprineti integritetu i stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, a samim tim i povećanju opšte pravne sigurnosti.

Ključne reči: pranje novca, finansiranje terorizma, sprečavanje i suzbijanje, harmonizacija propisa, obveznici, nadzor.