Category Archives for "Prof. dr Milan Milošević"

Izmene i dopune materijalnog, procesnog i izvršnog krivičnog zakonodavstva Srbije iz 2019. godine

UDK: 343.2/.7(497.11)

IZMENE I DOPUNE MATERIJALNOG, PROCESNOG I IZVRŠNOG KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE IZ 2019. GODINE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Sredinom 2019. godine došlo je do značajnih izmena u materijalnom, procesnom i izvršnom krivičnom zakonodavstvu, koje se odnose na suzbijanje teških krivičnih dela u sferi organizovanog kriminala, terorizma, korupcije, pranja novca, i sveukupnog finansijskog kriminaliteta. Nesporno je da se donošenje Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2019. godine direktno odrazilo i na noveliranje odredbi Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, dok bi se za novelu Zakonika o izvršenju krivičnih sankcija moglo zaključiti da nije u neposrednoj vezi sa tim, ali se definitivno uklapa u tekuće reforme krivičnog zakonodavstva. Polazeći od toga, u radu su izloženi struktura i ključni sadržaji novodonetih zakona, koji će se delimično primenjivati od decembra 2019. godine, ukazano je na razloge za njegovo donošenje, precizirani su vidovi i modaliteti kriminaliteta na koje se oni odnose, i analizirane novine u njihovom sadržaju s ciljem procene realnog značaja pomenutih zakona za krivičnopravnu teoriju i praksu. To posebno važi za uvođenje kazne doživotnog zatvora u naš pravni sistem, ali i za ispunjavanje obaveza proisteklih iz izveštaja komiteta međuvladinih tela MANIVAL i FATF, kao i odredbi Međunarodne konvencije o suzbijanju finansiranja terorizma.

Ključne reči: Krivični zakonik, krivični postupak, doživotni zatvor, uslovni otpust, oduzimanje imovine, sudija za izvršenje.

Krivična dela bekstva zatvorenika

UDK: 343.368(497.11)

KRIVIČNA DELA BEKSTVA ZATVORENIKA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Zakonodavac Republike Srbije je krivična dela bekstva zatvorenika propisao u čl. 338. i 339, i sistematizovao ih u grupi krivičnih dela protiv pravosuđa iz glave XXX Krivičnog zakonika. Time je zakonodavac sa dve inkriminacije obuhvatio sva tri krivična dela bekstva zatvorenika – pobunu lica lišenih slobode, bekstvo lica lišenog slobode i omogućavanje bekstva lica lišenog slobode. Statistički podaci pokazuju da su krivična dela bekstva zatvorenika retka u našoj pravosudnoj praksi, dok iz zakonskog opisa proističe da se sva ta dela mogu izvršiti samo sa direktnim umišljajem. Zaprećene sankcije se kreću u rasponu od zatvora do tri godine (za osnovni oblik ispoljavanja pobune lica lišenih slobode) do zatvora u trajanju od jedne do osam godina (za teži oblik ispoljavanja bekstva i omogućavanja bekstva lica lišenog slobode). Najzad, polazeći od sredstava za izvršenje, radnje izvršenja i specifičnosti učinilaca, postavlja se pitanje da li je moguć sticaj između krivičnog dela bekstva i omogućavanja bekstva lica lišenog slobode sa krivičnim delima prinude i, pogotovu pobune lica lišenih slobode.

Ključne reči: lice lišeno slobode, pobuna, bekstvo, omogućavanje bekstva, prinuda.

Novela Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

UDK:343.85:[343.53:336.741.1
343.85:[343.9.024:336.7

NOVELA ZAKONA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Krajem 2017. godine po hitnom postupku usvojene su izmene i dopune Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. Novela je rezultat uočenih slabosti i nedostataka u implementaciji pomenutog zakona iz 2015. godine, a njen cilj je dalje unapređenje borbe protiv finansiranja terorizma kao prethodne neophodne faze u vršenju terorističkih akata. Po oceni predlagača, to će dodatno doprineti da Srbija bude prepoznata kao pouzdan partner međunarodnoj zajednici u borbi protiv finansiranja terorizma, ali predstavlja značajan korak i u procesu harmonizacije naše legislative sa propisima Evropske unije. U bliskoj budućnosti to će svakako doprineti i boljoj oceni Srbije na međunarodnom planu u smislu njenog poslovnog i investicionog rejtinga, a dodatno će preduprediti i eventualni rizik po integritet, pravilno funkcionisanje, reputaciju i stabilnost našeg finansijskog sistema.

Ključne reči: ograničenje raspolaganja imovinom, sprečavanje terorizma, lista označenih lica, komitet Manival, Uprava za sprečavanje pranja novca.

Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

UDK: 343.85:[343.53:336.741.1(497.11)
343.85:[343.9.024:336.7(497.11)

NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Polazeći od obaveza proisteklih iz članstva u Ujedinjenim nacijama i Savetu Evrope, kao i od Izveštaja o evaluaciji komiteta Manival iz 2016. godine, Narodna skupština Republike Srbije je 14. decembra 2017. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Pri tome se ne predviđa obrazovanje novih organa za primenu ovog zakona, već korišćenje postojećih resursa kod nadležnih državnih organa. Donošenje novog zakona će svakako doprineti da Srbija bude prepoznata kao pouzdan partner međunarodnoj zajednici u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i globalnog terorizma, ali je značajan korak i u pravcu harmonizacije naše legislative sa propisima Evropske unije. Najzad, nesporno je da će inovirana rešenja vezana za prevenciju pranja novca i finansiranje terorizma doprineti integritetu i stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, a samim tim i povećanju opšte pravne sigurnosti.

Ključne reči: pranje novca, finansiranje terorizma, sprečavanje i suzbijanje, harmonizacija propisa, obveznici, nadzor.

Novela Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

UDK: 343.272

NOVELA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Institut oduzimanja imovine stečene krivičnim delom smatra se efikasnim sredstvom na planu sprečavanja infiltracije nezakonitih prihoda u legalnu ekonomiju i prevencije organizovanog kriminaliteta i korupcije, a zasnovan je na moralnom principu da niko ne može zadržati korist stečenu kriminalom. Zakonodavac Republike Srbije je tokom aprila 2013. godine doneo novi Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. U međuvremenu su uočeni određeni problemi u praktičnoj primeni tog zakonskog akta, a iskristalisala se i potreba unapređivanja nekih konkretnih sadržaja, zbog čega je već u novembru 2016. godine donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Polazeći od toga, predmet analize u ovom radu biće prevashodno inovirana rešenja zakonodavca u pogledu materijalnih uslova, postupka i organa nadležnih za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom proisteklom iz krivičnog dela.

Ključne reči: imovina stečena krivičnim delom, privremeno i trajno oduzimanje, Jedinica, Direkcija, finansijska istraga, međunarodna saradnja.

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

UDK: 343.85:343.9.02(497.11)

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA
U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: U drugoj polovini 2016. godine došlo je do značajnih izmena u zakonodavstvu Republike Srbije koje se odnosi na suzbijanje posebno teških krivičnih dela, među kojima su novela važećeg Krivičnog zakonika i usvajanje potpuno novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Polazeći od toga, u radu su izloženi struktura i ključni sadržaji novodonetog zakona koji će se primenjivati od marta 2018. godine, ukazano je na razloge za njegovo donošenje, precizirani su vidovi i modaliteti teškog kriminaliteta na koje se on odnosi, i analizirane novine u njegovom sadržaju s ciljem procene realnog značaja pomenutog zakona za krivičnopravnu teoriju i praksu. To posebno važi za mogućnost obrazovanja službe finansijske forenzike, unapređenje sistema saradnje represivnih sa drugim državnim organima kroz uvođenje službenika za vezu i udarnih grupa, i drugo.

Ključne reči: Zakon, organizovani kriminal, terorizam, korupcija, finansijska forenzika, službenik za vezu, udarna grupa.

Predstojeća novela krivičnog zakonodavstva i dela terorističkog kriminaliteta

UDK: 343.21(497.11)
343.85:343.9.02

PREDSTOJEĆA NOVELA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA I DELA TERORISTIČKOG KRIMINALITETA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: U aktuelnom Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, odnosno Nacrtu zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije, uočava se nastojanje zakonodavca Republike Srbije da unapredi krivično-materijalne i formalno-organizacione okvire borbe sa određenim vidovima kriminaliteta. Konkretnije posmatrano, nema sumnje da je u oba pomenuta dokumenta intencija da se stvore novi i unaprede već postojeći uslovi za borbu protiv finansijskog kriminala i korupcije. S tim u vezi postavlja se pitanje da li će se i u kolikoj meri ove reforme odraziti na korpus terorističkog kriminaliteta, koji je temeljno noveliran prilikom izmena i dopuna Krivičnog zakonika od 2012. i 2014. godine. Ovo pitanje je posebno zanimljivo kada se ima u vidu najava uvođenja doživotnog zatvora u naš kazneni sistem.

Ključne reči: krivično pravo, zakonske novele, finansijski kriminalitet i korupcija, teroristički kriminalitet, kazna doživotnog zatvora.

Sadržaji i karakteristike novog Zakona o policiji Republike Srbije

UDK: 340.134:351.742(497.11)

SADRŽAJI I KARAKTERISTIKE NOVOG ZAKONA O POLICIJI REPUBLIKE SRBIJE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo u Beogradu.

Rezime: Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o policiji, koji je stupio na pravnu snagu 5. februara 2016. godine. U pitanju je veoma detaljan i obiman pravni akt, koji i po broju poglavlja i po broju članova nadmašuje ranije važeći Zakon o policiji iz 2005. godine. Donošenje novog Zakona predstavlja krupan iskorak na planu neophodnih reformi i procesa racionalizacije ne samo policije, već i državne uprave u celini. Na ovaj način izvršeno je i usklađivanje ne samo sa novim institutima, koji su u pravni sistem Republike Srbije uneti tokom poslednje decenije, već i sa preporukama nadležnih organa (Poverenik, Zaštitnik građana i dr), posebno u delu koji se odnosi na policijske poslove i policijska ovlašćenja.

Ključne reči: policija, organizacija i nadležnosti, ovlašćenja, sredstva prinude, karijerno napredovanje, bezbednosna provera.

Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

UDK: 343.85:[343.53:336.741.1(497.11)

ZAKON O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd

Rezime: Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija doneo je niz rezolucija kojima se propisuje primena represivnih mera protiv terorističkih organizacija i njihovih finansijera. Jedna od takvih mera odnosi se na ograničavanje raspolaganja imovinom terorista, koje do sada nije bilo regulisano u našem zakonodavstvu. Polazeći od toga, kao i od obaveza proisteklih iz članstva u Savetu Evrope, Narodna skupština Republike Srbije je 24. marta 2015. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma. To će svakako doprineti da Srbija bude prepoznata kao pouzdan partner međunarodnoj zajednici u borbi protiv globalnog terorizma, ali je značajan korak i u procesu harmonizacije naše legislative sa propisima Evropske unije. Najzad, nesporno je da će sprečavanje finansiranja terorizma od strane domaćih pravnih i fizičkih lica doprineti integritetu i stabilnosti finansijskog sistema, a samim tim i povećanju opšte pravne sigurnosti u Republici Srbiji.

Ključne reči: finansiranje terorizma, sprečavanje i suzbijanje, lista označenih lica, ograničavanje raspolaganja imovinom, harmonizacija propisa.

Inkriminacija učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi

UDK: 343.341/.342

INKRIMINACIJA UČESTVOVANJA U RATU ILI ORUŽANOM SUKOBU U STRANOJ DRŽAVI
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd

Rezime: Zakonom o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srbije, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila u oktobru 2014. godine propisana su nova krivična dela, i to: “Učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi” (novi član 386a) i “Organizovanje učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi” (novi član 386b). Suština ovih krivičnih dela je u inkriminaciji pojave da se, iz materijalnih ili drugih razloga te organizovano ili samostalno, neki državljani Republike Srbije pridružuju paravojnim formacijama u inostranstvu, a da se posle određenog vremena i nakon učestvovanja u ratnim ili oružanim sukobima vraćaju u Republiku Srbiju i postaju nosioci propagandnog delovanja i podsticanja drugih lica na učešće u ratnim ili oružanim sukobima u drugim državama. Polazeći od toga je neophodno analizirati i međusobno komparirati zakonska obeležja ovih krivičnih dela, uz povlačenje odgovarajućih paralela sa srodnim deliktima kaznenog prava.

Ključne reči: krivično pravo, zakonska novela, transnacionalni terorizam, oružani sukob, strana država, vrbovanje, vojna izdaja.