Tag Archives for " sudski postupak "

VARIJABILNOST POTPISA I RUKOPISA

OGLEDI
PROCESNO PRAVO

UDK:343.148:343.982.4(497.11)
COBISS.SR-ID 62703881

VARIJABILNOST POTPISA I RUKOPISA
* Marko Jovanović, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, dugogodišnji saradnik na poslovima izrade grafoskopskih veštačenja.
Rezime: Pisanje je kompleksan psihomotorički proces u kome svaka osoba ugrađuje svoje individualne karakteristike rukopisa stečene u postupku učenja odnosno sticanja ove veštine.
Različiti spoljašnji uslovi poput neuobičajenog položaja tela pri pisanju, neuobičajene podloge na kojoj se piše, sredstva kojim se piše, spoljne temperature, stepena osvetljenja, optičkih pomagala ili brzine kojom se piše kao i različiti unutrašnji uslovi poput nervoze, umora ili bolesti mogu, u većem ili manjem obimu, uticati na rukopis/potpis skriptora. Varijacije ovog tipa veštak grafolog mora imati u vidu prilikom proučavanja spornih i nespornih rukopisa i potpisa.
Ključne reči: pisanje, rukopis, spoljni i unutrašnji uticaji, skriptor, grafoskopsko veštačenje, sudski postupak.

PRIBAVLJANJE NESPORNIH POTPISA I RUKOPISA ZA POTREBE GRAFOSKOPSKOG VEŠTAČENJA

OGLEDI

PROCESNO PRAVO

UDK: 343.148:343.982.4(497.11)
COBISS.SR-ID 57555721

PRIBAVLJANJE NESPORNIH POTPISA I RUKOPISA ZA POTREBE GRAFOSKOPSKOG VEŠTAČENJA

* Marko Jovanović, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, dugogodišnji saradnik na poslovima izrade grafoskopskih veštačenja.
Rezime: Za pitanja vanpravnog karaktera, u situacijama kada je potrebno stručno znanje iz pojedinih oblasti kojim sud ne raspolaže, odrediće se izvođenje dokaza veštačenjem. Predmet grafoskopskih veštačenja je utvrđivanje autentičnosti spornih potpisa ili rukopisa primenom grafičke metode.
U cilju izrade grafoskopskog veštačenja, neophodno je pribaviti nesporne rukopise/potpise lica kako bi se mogli uporediti sa originalnim spornim potpisom/rukopisom. Nesporni rukopisi/potpisi se mogu naći u ranije sačinjenim dokumentima ili se mogu uzeti po diktatu veštaka ili suda. Kako bi se isti mogli koristiti za upoređenje sa spornim, moraju biti ispunjeni određeni uslovi koji omogućavaju pouzdano ispitivanje svih elemenata poteza a sve kako bi se dao pouzdan, siguran i proverljiv nalaz i mišljenje veštaka.
Ključne reči: sudski postupak, dokazne radnje, grafoskopsko veštačenje, sporni i nesporni potpisi i rukopisi, diktat.

Krivično delo nadripisarstvo iz člana 342. KZ

UDK: 343.36(497.11)

KRIVIČNO DELO NADRIPISARSTVO IZ ČLANA 342. KZ
Zakonodavno rešenje, dileme, sudska praksa
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: U pitanju je značajno krivično delo koje se nalazi u grupi krivičnih dela protiv pravosuđa, s obzirom da se njegovom inkriminacijom štiti pravosuđe Srbije i u najširem smislu pravni sistem države. Suština ovog krivičnog dela je u neovlašćenom bavljenju pružanjem pravne pomoći uz naknadu. U radu je dat istorijat ovog krivičnog dela, sada predviđen u članu 342. KZ, a takođe su date i određene dileme, prikazane su karakteristične sudske odluke koje oslikavaju suštinu navedenog krivičnog dela. Takođe je dat i predlog za izmenu elemenata – bića krivičnog dela nadripisarstvo iz člana 342. KZ.

Ključne reči: krivično pravo, krivično delo, zaštita pravosuđa, sudski postupak, uslovi postojanja navedenog krivičnog dela.