Tag Archives for " krivično pravo "

Savremeno krivično pravo i mogućnosti politike suzbijanja kriminaliteta – trenutno stanje, perspektive i očekivanja (II deo)

UDK: 343.85(497.6)

SAVREMENO KRIVIČNO PRAVO I MOGUĆNOSTI POLITIKE SUZBIJANJA KRIMINALITETA – TRENUTNO STANJE, PERSPEKTIVE I OČEKIVANJA (II deo)
Doc. dr Sadmir Karović, docent za krivičnopravnu naučnu oblast, Pravni fakultet, Univerzitet u Travniku, zaposlen u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.
Prof. dr Marina M. Simović, sekretar u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske i vanredni profesor na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ u Banjoj Luci.

Rezime: U ovom radu autori apostrofiraju preventivno-zaštitnu funkciju savremenog krivičnog prava na planu krivičnopravnog suzbijanja kriminaliteta kao pravnog realiteta i složene društvene pojave koja je vjerni pratilac čovjeka od njegovog nastanka do danas kao i vanpravne oblike suprotstavljanja ovom fenomenu. Reakcija i odgovor čovjeka/društva u odnosu na kriminalitet u različitim periodima ljudske istorije su se mijenjali i prilagođavali realnim društvenim, političkim, ekonomskim, kulturološkim i drugim uslovima i okolnostima koje su uticale i imale presudan značaj na nastanak i ekspanziju različitih pojavnih oblika kriminaliteta. Politika suzbijanja kriminaliteta kao sveukupnost mjera i radnji u borbi protiv kriminaliteta predstavlja odgovor na različite oblike kriminaliteta, uvažavajući posebno specifične oblike organizovanog kriminaliteta kao pošasti savremenog doba. Također, međunarodna komponenta kriminaliteta potvrđuje tezu da ovaj fenomen po svojoj prirodi, organizovanosti, obimu, dinamici, pojavnim oblicima i drugim specifičnostima prevazilazi nacionalne granice i predstavlja globalni/svjetski problem koji zavređuje posebnu pažnju naučno-stručne javnosti. Praktično je i nemoguće promatrati vladavinu prava bez efikasne i energične institucionalne i vaninstitucionalne (društvene) borbe protiv svih oblika kriminaliteta kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Reformski procesi savremenog krivičnog prava (materijalnog i procesnog) prije svega usmjereni su na efikasnost krivičnog postupka kao i efikasnu i energičnu borbu protiv svih oblika kriminaliteta.

Ključne riječi: suzbijanje kriminaliteta, krivično djelo, krivično pravo.

Savremeno krivično pravo i mogućnosti politike suzbijanja kriminaliteta – trenutno stanje, perspektive i očekivanja (I deo)

UDK: 343.85(497.6)

SAVREMENO KRIVIČNO PRAVO I MOGUĆNOSTI POLITIKE SUZBIJANJA KRIMINALITETA – TRENUTNO STANJE, PERSPEKTIVE I OČEKIVANJA (I deo)
Doc. dr Sadmir Karović, docent za krivičnopravnu naučnu oblast, Pravni fakultet, Univerzitet u Travniku, zaposlen u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.
Prof. dr Marina M. Simović, sekretar u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske i vanredni profesor na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta „Apeiron“ u Banjoj Luci.

Rezime: U ovom radu autori apostrofiraju preventivno-zaštitnu funkciju savremenog krivičnog prava na planu krivičnopravnog suzbijanja kriminaliteta kao pravnog realiteta i složene društvene pojave koja je vjerni pratilac čovjeka od njegovog nastanka do danas kao i vanpravne oblike suprotstavljanja ovom fenomenu. Reakcija i odgovor čovjeka/društva u odnosu na kriminalitet u različitim periodima ljudske istorije su se mijenjali i prilagođavali realnim društvenim, političkim, ekonomskim, kulturološkim i drugim uslovima i okolnostima koje su uticale i imale presudan značaj na nastanak i ekspanziju različitih pojavnih oblika kriminaliteta. Politika suzbijanja kriminaliteta kao sveukupnost mjera i radnji u borbi protiv kriminaliteta predstavlja odgovor na različite oblike kriminaliteta, uvažavajući posebno specifične oblike organizovanog kriminaliteta kao pošasti savremenog doba. Također, međunarodna komponenta kriminaliteta potvrđuje tezu da ovaj fenomen po svojoj prirodi, organizovanosti, obimu, dinamici, pojavnim oblicima i drugim specifičnostima prevazilazi nacionalne granice i predstavlja globalni/svjetski problem koji zavređuje posebnu pažnju naučno-stručne javnosti. Praktično je i nemoguće promatrati vladavinu prava bez efikasne i energične institucionalne i vaninstitucionalne (društvene) borbe protiv svih oblika kriminaliteta kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Reformski procesi savremenog krivičnog prava (materijalnog i procesnog) prije svega usmjereni su na efikasnost krivičnog postupka kao i efikasnu i energičnu borbu protiv svih oblika kriminaliteta.

Ključne riječi: suzbijanje kriminaliteta, krivično djelo, krivično pravo.

Krivično delo nadripisarstvo iz člana 342. KZ

UDK: 343.36(497.11)

KRIVIČNO DELO NADRIPISARSTVO IZ ČLANA 342. KZ
Zakonodavno rešenje, dileme, sudska praksa
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: U pitanju je značajno krivično delo koje se nalazi u grupi krivičnih dela protiv pravosuđa, s obzirom da se njegovom inkriminacijom štiti pravosuđe Srbije i u najširem smislu pravni sistem države. Suština ovog krivičnog dela je u neovlašćenom bavljenju pružanjem pravne pomoći uz naknadu. U radu je dat istorijat ovog krivičnog dela, sada predviđen u članu 342. KZ, a takođe su date i određene dileme, prikazane su karakteristične sudske odluke koje oslikavaju suštinu navedenog krivičnog dela. Takođe je dat i predlog za izmenu elemenata – bića krivičnog dela nadripisarstvo iz člana 342. KZ.

Ključne reči: krivično pravo, krivično delo, zaštita pravosuđa, sudski postupak, uslovi postojanja navedenog krivičnog dela.

Predstojeća novela krivičnog zakonodavstva i dela terorističkog kriminaliteta

UDK: 343.21(497.11)
343.85:343.9.02

PREDSTOJEĆA NOVELA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA I DELA TERORISTIČKOG KRIMINALITETA
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: U aktuelnom Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, odnosno Nacrtu zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije, uočava se nastojanje zakonodavca Republike Srbije da unapredi krivično-materijalne i formalno-organizacione okvire borbe sa određenim vidovima kriminaliteta. Konkretnije posmatrano, nema sumnje da je u oba pomenuta dokumenta intencija da se stvore novi i unaprede već postojeći uslovi za borbu protiv finansijskog kriminala i korupcije. S tim u vezi postavlja se pitanje da li će se i u kolikoj meri ove reforme odraziti na korpus terorističkog kriminaliteta, koji je temeljno noveliran prilikom izmena i dopuna Krivičnog zakonika od 2012. i 2014. godine. Ovo pitanje je posebno zanimljivo kada se ima u vidu najava uvođenja doživotnog zatvora u naš kazneni sistem.

Ključne reči: krivično pravo, zakonske novele, finansijski kriminalitet i korupcija, teroristički kriminalitet, kazna doživotnog zatvora.

Inkriminacija učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi

UDK: 343.341/.342

INKRIMINACIJA UČESTVOVANJA U RATU ILI ORUŽANOM SUKOBU U STRANOJ DRŽAVI
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd

Rezime: Zakonom o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srbije, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila u oktobru 2014. godine propisana su nova krivična dela, i to: “Učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi” (novi član 386a) i “Organizovanje učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi” (novi član 386b). Suština ovih krivičnih dela je u inkriminaciji pojave da se, iz materijalnih ili drugih razloga te organizovano ili samostalno, neki državljani Republike Srbije pridružuju paravojnim formacijama u inostranstvu, a da se posle određenog vremena i nakon učestvovanja u ratnim ili oružanim sukobima vraćaju u Republiku Srbiju i postaju nosioci propagandnog delovanja i podsticanja drugih lica na učešće u ratnim ili oružanim sukobima u drugim državama. Polazeći od toga je neophodno analizirati i međusobno komparirati zakonska obeležja ovih krivičnih dela, uz povlačenje odgovarajućih paralela sa srodnim deliktima kaznenog prava.

Ključne reči: krivično pravo, zakonska novela, transnacionalni terorizam, oružani sukob, strana država, vrbovanje, vojna izdaja.