Tag Archives for " slučajevi sudske prakse "

Pogrešna pouka o dužini roka za podnošenje žalbe

USTAVNO PRAVO

Pogrešna pouka o dužini roka za podnošenje žalbe

Sudovi su dužni da o pravu stranaka na podnošenje žalbe daju zakonitu, pravilnu i potpunu pouku koja neće ostavljati bilo kakve dileme o tome da li postoji pravo na žalbu i koji su rokovi za podnošenje žalbe, pa u slučaju kada sud stranci da pogrešnu pouku o dužini žalbenog roka, bez obzira na to da li se radi o stranci koja je vična pravu ili ne, stranka ne sme da trpi štetne posledice zbog greške suda.

Krivično delo malog značaja u sudskoj praksi

UDK: 340.142:343.225(497.11)

KRIVIČNO DELO MALOG ZNAČAJA U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: U Krivičnom zakoniku (“Sl. glasnik RS”, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 i 121/12) je na jasan način regulisan pojam krivičnog dela. Sa druge strane, regulisane su situacije iz kojih proizlazi da se, pod određenim uslovima, učinjeno krivično delo ne smatra krivičnim delom. To je osnov isključenja krivičnog dela, a pod koji spada i institut dela malog značaja, regulisan u članu 18. KZ.

Ključne reči: krivično delo, delo malog značaja, uslovi za primenu, slučajevi sudske prakse.