Tag Archives for " delo malog značaja "

Uvreda i delo malog značaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Uvreda i delo malog značaja

Kada se između privatnog tužioca i okrivljenog, koji su međusobno braća dugi niz godina vode brojni krivični i parnični postupci, izrečene su im međusobne zabrane prilaženja i uznemiravanja, a kritičnog dana je okrivljeni privatnom tužiocu, dok je zatvarao poklopac na svom bunaru rekao “nećeš to više raditi” i pokazao mu srednji prst, ima mesta donošenju presude kojom se okrivljeni oslobađa optužbe da je učinio krivično delo uvrede jer se radi o delu malog značaja.

Produženo krivično delo ugrožavanje sigurnosti i delo malog značaja

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Produženo krivično delo ugrožavanje sigurnosti i delo malog značaja

Kada je stepen krivice učinioca krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti u produženom trajanju visok, tada nema mesta primeni instituta dela malog značaja.

Krivično delo malog značaja u sudskoj praksi

UDK: 340.142:343.225(497.11)

KRIVIČNO DELO MALOG ZNAČAJA U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: U Krivičnom zakoniku (“Sl. glasnik RS”, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 i 121/12) je na jasan način regulisan pojam krivičnog dela. Sa druge strane, regulisane su situacije iz kojih proizlazi da se, pod određenim uslovima, učinjeno krivično delo ne smatra krivičnim delom. To je osnov isključenja krivičnog dela, a pod koji spada i institut dela malog značaja, regulisan u članu 18. KZ.

Ključne reči: krivično delo, delo malog značaja, uslovi za primenu, slučajevi sudske prakse.