Category Archives for "Dragan U. Kalaba"

Krivično delo polno uznemiravanje iz člana 182a KZ u svetlu odluke Ustavnog suda Srbije Uz br. 36/18 od 24. maja 2018.

UDK: 343.541(497.11)

KRIVIČNO DELO POLNO UZNEMIRAVANJE IZ ČLANA 182A KZ U SVETLU ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE UZ BR. 36/18 OD 24. MAJA 2018.
Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku.

Rezime: Krivično delo polno uznemiravanje uvedeno je u Krivični zakonik radi usklađivanja sa ratifikovanim međunarodnim dokumentima. Krivičnim delom polno uznemiravanje iz člana 182a KZ se u stvari štiti polna sloboda, polno dostojanstvo svakog lica bez obzira na pol ili starost.

Ključne reči: Krivični zakonik, polno uznemiravanje, nasilje u porodici, nasilje nad ženama,nedozvoljene polne radnje, povreda dostojanstva, ponižavanje, strah.

Krivično delo nasilje u porodici iz člana 194. KZ u pravnom sistemu Srbije

UDK: 343.85:343.62-055.2(497.11)
343.85:343.54/.55-055.2(497.11)

KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI IZ ČLANA 194. KZ U PRAVNOM SISTEMU SRBIJE
Dragan U. Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku, u penziji.

Rezime: Nije potrebno posebno naglašavati i ukazivati na ovo krivično delo, jer gotovo svakodnevno slušamo i čitamo vesti “o nasilju u porodici”, “o sukobima članova porodice”, “o lišenju života člana porodice” i drugo.
Upravo zbog takvih problema i srpsko krivično zakonodavstvo je ovo krivično delo uvrstilo kao posebno krivično delo, a u okviru Glave XIX Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/05 … 35/19).
Poseban oblik ovog krivičnog dela je predviđen u članu 194. stav 5. KZ i glasi: “Ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona kojim se uređuju porodični odnosi, kazniće se …”
Sudska praksa u vezi sa ovim krivičnim delom je izuzetno bogata, a za potrebe ovog teksta odabrane su najkarakterističnije sudske odluke.

Ključne reči: elementi krivičnog dela nasilje u porodici.

Prenošenje mesne nadležnosti u sudskoj praksi

UDK: 343.11

PRENOŠENJE MESNE NADLEŽNOSTI U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku.

Rezime: Zakonik o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/11… 55/14) na jasan i precizan način reguliše materiju mesne nadležnosti suda. Međutim, zakonodavac je predvideo i prenošenje mesne nadležnosti na drugi sud, ako postoje određeni razlozi. Postoje dve situacije u kojima je moguća delegacija mesne nadležnosti suda: iz razloga sprečenosti nadležnog suda za postupanje i iz razloga celishodnosti vođenja postupka pred drugim sudom.
Sudska praksa u ovoj interesantnoj oblasti krivično-procesnog prava je bogata, pa se odabrane karakteristične sudske odluke razvrstavaju po oblastima i to sprečenost nadležnog suda za postupanje i prenošenje mesne nadležnosti – razlog celishodnosti.

Ključne reči: Zakonik o krivičnom postupku, mesna nadležnost, sudska praksa.

Krivično delo ubistvo deteta pri porođaju iz člana 116. KZ

UDK: 340.142:343.622(497.11)

KRIVIČNO DELO UBISTVO DETETA PRI POROĐAJU IZ ČLANA 116. KZ
Zakonodavno rešenje, dileme, sudska praksa
Dragan U. Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo ubistvo deteta pri porođaju spada u takozvani oblik privilegovanog ubistva jer poseduje određene okolnosti, zakonom propisane, koje mu daju lakši oblik.
Izvršilac ovog krivičnog dela (član 116. KZ) može biti samo majka, a to je lice koje se porodilo, odnosno kod nje su ostvareni uslovi: porođaj i postojanje poremećaja koji je izazvan porođajem, a što i opredeljuje privilegovani oblik ovog tipa ubistva.
Bitna karakteristika ovog krivičnog dela je i vreme njegovog izvršenja. Zakonodavac je odredio “za vreme porođaja ili neposredno posle porođaja, dok kod nje traje poremećaj izazvan porođajem”.

Ključne reči: krivično delo ubistvo, izvršilac krivičnog dela, vreme izvršenja, dete kao žrtva ili objekat napada.

Krivično delo oduzimanje maloletnog lica u sudskoj praksi

UDK: 340.142:343.553(497.11)

KRIVIČNO DELO ODUZIMANJE MALOLETNOG LICA U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo oduzimanje maloletnog lica iz člana 191. KZ, koje pripada grupi krivičnih dela protiv braka i porodice je karakterističan primer spoja krivičnog zakonodavstva i drugih grana prava, a posebno porodičnog zakonodavstva.
U pitanju su maloletna lica, koja zbog svojih godina života, telesne i duhovne razvijenosti uživaju na taj način dvostruku pravnu zaštitu. U radu je izvršena analiza preduzetih radnji izvršenja kod svih oblika ovog krivičnog dela.

Ključne reči: maloletno lice, način održavanja ličnih odnosa, zadržavanje, oduzimanje maloletnog lica.

Krivično delo pustošenja šuma iz člana 274. KZ – Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa

UDK: 343.77:504.122(497.11)

KRIVIČNO DELO PUSTOŠENJA ŠUMA IZ ČLANA 274. KZ
Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa
Dragan U. Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo pustošenja šuma iz člana 274. KZ je vrlo karakteristično krivično delo.
U pitanju je krivično delo sa blanketnom normom, a to određuje i njegovo biće “ko protivno propisima ili naredbama nadležnih organa”, a to dalje znači da izreka osuđujuće presude, pa i dispozitiv optužnog akta, mora da sadrži podatke o tačnom propisu koji se krši radnjama okrivljenog.
Ovo krivično delo je retko zastupljeno kao krivično delo u procesuiranju, pa je samim tim i malo objavljenih sudskih odluka jer je izuzetno sporna sadržina pojma pustošenje šuma, koja se mora u svakom konkretnom slučaju utvrđivati, a na osnovu svih prikupljenih dokaza.

Ključne reči: zaštita životne sredine, šuma kao objekat zaštite, radnja izvršenja.

Krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz člana 350. KZ

UDK: 343.343.6

KRIVIČNO DELO NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI IZ ČLANA 350. KZ
Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa
Dragan U. Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Za bolje razumevanje ovog krivičnog dela neophodno je konsultovati prateće propise a to su posebno: Zakon o prelaženju državne granice i kretanju u pograničnom pojasu, Zakon o strancima i Zakon o putnim ispravama.
Upravo biće krivičnog dela o kojem je reč, sa svojim elementima, opredeljuje brojne životne i karakteristične situacije, a sudska praksa u vezi sa ovim krivičnim delom je bogata.
Ključne reči: Krivični zakonik, krivično delo prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, odnos sa drugim krivičnim delima, krivično procesno pravo.

Krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja iz člana 336. KZ

UDK: 343.361(497.11)

KRIVIČNO DELO SPREČAVANJE I OMETANJE DOKAZIVANJA IZ ČLANA 336. KZ
Zakonodavna rešenja, sporne situacije, sudska praksa
Dragan U. Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja iz člana 336. KZ je pravi odraz preduzetih radnji učinioca usmerenih ka onemogućavanju ili otežanom prikupljanju dokaza, a što ima za posledicu otežano blagovremeno donošenje zakonite i pravilne odluke.
U pitanju je krivično delo učinjeno uticajem na svedoke, veštake ili druge učesnike u postupku pred sudom (u svim postupcima, sem u krivičnom) ili drugom državnom organu.
Važno je da napomenem, da upravo kroz prikaz karakterističnih sudskih odluka, iz istih jasno proizlazi i ukazivanje na neke institute opšteg dela Krivičnog zakonika i primene instituta krivično-procesnog prava.

Ključne reči: zaštita građana i njihovo pravo na slobodu, sprečavanje i ometanje dokazivanja, elementi krivičnog dela, radnja krivičnog dela, sudska praksa.

Ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu (čl. 479-481. ZKP) u sudskoj praksi (II deo)

UDK: 343.157.3

PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA OSUĐENOM U ODSUSTVU (ČL. 479-481. ZKP) U SUDSKOJ PRAKSI (II deo)
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Nužno je za ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu ukazati na ostvarenje osnovnog uslova predviđenog u članu 470. ZKP koji glasi: “Krivični postupak koji je završen pravnosnažnom presudom može se ponoviti na zahtev ovlašćenog lica pod uslovom propisanim u ovom zakoniku.”
Lica ovlašćena za podnošenje zahteva za ponavljanje (pravog) krivičnog postupka su određena u članu 471. ZKP. Posebne – specijalne odredbe koje se odnose na ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu jesu odredbe čl. 479-481. ZKP.
Suština ponovljenog postupka osuđenom u odsustvu jeste faktički preispitivanje ranije pravnosnažne presude, koja kao takva može da ostane na snazi ili pak da se stavi van snage (član 478. stav 3. tačka 1. ZKP).

Ključne reči: krivični postupak, pravosnažna presuda, suština ponovljenog postupka osuđenom u odsustvu.

Ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu (čl. 479-481. ZKP) u sudskoj praksi (I deo)

UDK: 343.157.3

PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA OSUĐENOM U ODSUSTVU (ČL. 479-481. ZKP) U SUDSKOJ PRAKSI (I deo)
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Nužno je za ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu ukazati na ostvarenje osnovnog uslova predviđenog u članu 470. ZKP koji glasi: “Krivični postupak koji je završen pravnosnažnom presudom može se ponoviti na zahtev ovlašćenog lica pod uslovom propisanim u ovom zakoniku.”
Lica ovlašćena za podnošenje zahteva za ponavljanje (pravog) krivičnog postupka su određena u članu 471. ZKP. Posebne – specijalne odredbe koje se odnose na ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu jesu odredbe čl. 479-481. ZKP.
Suština ponovljenog postupka osuđenom u odsustvu jeste faktički preispitivanje ranije pravnosnažne presude, koja kao takva može da ostane na snazi ili pak da se stavi van snage (član 478. stav 3. tačka 1. ZKP).

Ključne reči: krivični postupak, pravosnažna presuda, suština ponovljenog postupka osuđenom u odsustvu.