Krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 355. KZ u sudskoj praksi

UDK: 343.522/.523

KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE ISPRAVE IZ ČLANA 355. KZ U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan Kalaba, zamenik višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo falsifikovanje isprave iz člana 355. KZ jeste osnovno i opšte krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv pravnog saobraćaja. Ostala krivična dela iz pomenute grupe krivičnih dela se ili odnose na posebne isprave ili pak na posebne radnje izvršenja, a u vezi sa ispravama. U radu je učinjen napor prvenstveno da se prikažu mnogobrojne i raznovrsne životne situacije, u vezi sa prometom isprava.

Ključne reči: krivično delo, isprave, pravni saobraćaj.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)