Krivično delo nadripisarstvo iz člana 342. KZ

UDK: 343.36(497.11)

KRIVIČNO DELO NADRIPISARSTVO IZ ČLANA 342. KZ
Zakonodavno rešenje, dileme, sudska praksa
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: U pitanju je značajno krivično delo koje se nalazi u grupi krivičnih dela protiv pravosuđa, s obzirom da se njegovom inkriminacijom štiti pravosuđe Srbije i u najširem smislu pravni sistem države. Suština ovog krivičnog dela je u neovlašćenom bavljenju pružanjem pravne pomoći uz naknadu. U radu je dat istorijat ovog krivičnog dela, sada predviđen u članu 342. KZ, a takođe su date i određene dileme, prikazane su karakteristične sudske odluke koje oslikavaju suštinu navedenog krivičnog dela. Takođe je dat i predlog za izmenu elemenata – bića krivičnog dela nadripisarstvo iz člana 342. KZ.

Ključne reči: krivično pravo, krivično delo, zaštita pravosuđa, sudski postupak, uslovi postojanja navedenog krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)