Tag Archives for " službena isprava "

Krivično delo falsifikovanje službene isprave iz člana 357. KZ u sudskoj praksi

UDK: 343.522(497.11)

KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE ISPRAVE IZ ČLANA 357. KZ U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Rezime: Krivično delo falsifikovanje službene isprave iz člana 357. KZ jeste specifično, posebno krivično delo, koje se odnosi na posebnu vrstu isprava. U radu je data analiza svih radnji izvršenja krivičnog dela, naravno uz minimum teorijske analize. Suština rada je u prikazu mnogobrojnih životnih situacija koje se odnose na pravni promet službenih isprava.

Ključne reči: krivično delo, isprava, službena isprava, krivični postupak.