Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

UPRAVNO PRAVO

Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta

Naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta ne predstavlja ni porez ni sporedno poresko davanje, niti odlučivanje po žalbi protiv tog rešenja predstavlja odlučivanje po pravnom leku izjavljenom protiv poreskog upravnog akta donetog u poreskom postupku, te poreska uprava nije nadležna da odlučuje po žalbi u ovoj upravnoj stvari.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)