Tag Archives for " zastarelost novčane rente "

Zastarelost potraživanja naknade prouzrokovane štete

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja naknade prouzrokovane štete

Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kada je oštećenik doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo, a u svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kada je šteta nastala.

Zastarelost novčane rente prema poslodavcu učinioca krivičnog dela

PROCESNO PRAVO

Zastarelost novčane rente prema poslodavcu učinioca krivičnog dela

O zastarelosti potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom presuđuje se samo u slučajevima kada je tužbeni zahtev usmeren prema počiniocu krivičnog dela kojim je šteta prouzrokovana, dakle samo u odnosu na štetnika, dok u slučaju kada je tuženo preduzeće u kome je radio štetnik, odgovara se za štetu shodno članu 173. ZOO, te se na tuženo preduzeće ne može primeniti rok zastarelosti iz člana 377. ZOO, već rok iz člana 376. stav 1. ZOO.