Tag Archives for " prava svojine "

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Sticanje svojine građenjem na tuđem zemljištu
Pravila o sticanju svojine građenjem na tuđem zemljištu ne mogu se primijeniti u slučaju bespravne gradnje na gradskom građevinskom zemljištu koje je u državnoj svojini.

Sticanje svojine na nepokretnosti održajem

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine na nepokretnosti održajem

Pravo svojine na nepokretnosti stiče se održajem ukoliko sticalac prava ima savesnu i zakonitu državinu najmanje 10 godina ili ukoliko ima savesnu državinu najmanje 20 godina.

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

STVARNO PRAVO

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

Vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik stvari, može zahtevati da prestane uznemiravanje prava svojine, ako ga treće lice neosnovano uznemirava na drugi način, a ne oduzimanjem stvari.