Tag Archives for " utvrđivanje prava svojine na nepokretnosti "

Prekid parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka

Kada je tužilac podneo tužbu protiv tuženika sa zahtevom za njegovo iseljenje iz porodične stambene zgrade tužioca, tada ima mesta prekidu navedene parnice do okončanja postupka u predmetu koji se vodi po tužbi tužioca (ovde tuženika) protiv tuženika (ovde tužioca) sa zahtevom za utvrđenje prava svojine u delu jedne polovine na istoj porodičnoj zgradi.

Sticanje svojine na nepokretnosti održajem

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine na nepokretnosti održajem

Pravo svojine na nepokretnosti stiče se održajem ukoliko sticalac prava ima savesnu i zakonitu državinu najmanje 10 godina ili ukoliko ima savesnu državinu najmanje 20 godina.

Sticanje svojine održajem

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine održajem

Svojina se može steći održajem samo savesnom državinom, faktičkom vlašću koja mora biti na tačno opredeljenoj stvari, na nepokretnosti u merama i granicama, odnosno realnom delu nepokretnosti, a ne na njenom idealnom delu.

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

STVARNO PRAVO

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

Vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik stvari, može zahtevati da prestane uznemiravanje prava svojine, ako ga treće lice neosnovano uznemirava na drugi način, a ne oduzimanjem stvari.