Tag Archives for " utvrđivanje zloupotrebe prava svojine na nepokretnosti "

Sticanje svojine održajem

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine održajem

Svojina se može steći održajem samo savesnom državinom, faktičkom vlašću koja mora biti na tačno opredeljenoj stvari, na nepokretnosti u merama i granicama, odnosno realnom delu nepokretnosti, a ne na njenom idealnom delu.

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

STVARNO PRAVO

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

Vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik stvari, može zahtevati da prestane uznemiravanje prava svojine, ako ga treće lice neosnovano uznemirava na drugi način, a ne oduzimanjem stvari.

Nadležnost za odlučivanje u sporu po tužbi radi utvrđenja zloupotrebe prava svojine na nepokretnosti

PROCESNO PRAVO

Nadležnost za odlučivanje u sporu po tužbi radi utvrđenja zloupotrebe prava svojine na nepokretnosti

Kada se radi o sporu o nepokretnostima, po tužbi radi utvrđenja zloupotrebe prava svojine na nepokretnosti i činidbi radi otklanjanja izvora opasnosti za nastanak štete i zagađenje okoline usled imisija na toj nepokretnosti, za odlučivanje o žalbama parničnih stranaka stvarno je nadležan apelacioni sud.