Tag Archives for " državina i katastarska uknjižba "

Predmet raspravljanja po tužbi zbog smetanja državine

STVARNO PRAVO

Predmet raspravljanja po tužbi zbog smetanja državine

Raspravljanje o tužbi zbog smetanja državine ograničeno je samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica poslednjeg stanja državine i nastalog smetanja, a isključeno je raspravljanje o pravu na državinu, o pravnom osnovu, savesnosti državine ili o zahtevima za naknadu štete.

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

STVARNO PRAVO

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

Vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik stvari, može zahtevati da prestane uznemiravanje prava svojine, ako ga treće lice neosnovano uznemirava na drugi način, a ne oduzimanjem stvari.

Sticanje prava svojine, državina i katastarska uknjižba

STVARNO PRAVO

Sticanje prava svojine, državina i katastarska uknjižba

Nije od uticaja na već stečeno pravo svojine tužioca, kome je poklonjena nepokretnost i predata u državinu, to što ugovor o poklonu, koji je sa njim zaključen, nije sproveden kroz katastarsku evidenciju, kao ni činjenica što je prilikom donošenja kasnijeg rešenja o nasleđivanju u sastav zaostavštine unet i poklonjeni deo predmetnih nepokretnosti.