Tag Archives for " državina i katastarska uknjižba "

Sticanje prava svojine, državina i katastarska uknjižba

STVARNO PRAVO

Sticanje prava svojine, državina i katastarska uknjižba

Nije od uticaja na već stečeno pravo svojine tužioca, kome je poklonjena nepokretnost i predata u državinu, to što ugovor o poklonu, koji je sa njim zaključen, nije sproveden kroz katastarsku evidenciju, kao ni činjenica što je prilikom donošenja kasnijeg rešenja o nasleđivanju u sastav zaostavštine unet i poklonjeni deo predmetnih nepokretnosti.