Tag Archives for " državina i katastarska uknjižba "

Upis objekta u katastar nepokretnosti

UPRAVNO PRAVO

Upis objekta u katastar nepokretnosti

Kada se radi o nepokretnosti izgrađenoj pre stupanja na snagu propisa o izgradnji objekta, kao podaci o posebnom delu upisuju se podaci iz vremena pre stupanja na snagu propisa o izgradnji objekta, i to putem uverenja nadležnog organa ili nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke, dakle potreban je jedan od navedenih dokaza, a ne oba kumulativno.

Predmet raspravljanja po tužbi zbog smetanja državine

STVARNO PRAVO

Predmet raspravljanja po tužbi zbog smetanja državine

Raspravljanje o tužbi zbog smetanja državine ograničeno je samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica poslednjeg stanja državine i nastalog smetanja, a isključeno je raspravljanje o pravu na državinu, o pravnom osnovu, savesnosti državine ili o zahtevima za naknadu štete.

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

STVARNO PRAVO

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

Vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik stvari, može zahtevati da prestane uznemiravanje prava svojine, ako ga treće lice neosnovano uznemirava na drugi način, a ne oduzimanjem stvari.