Tag Archives for " smetanje državine poseda "

Predmet raspravljanja po tužbi zbog smetanja državine

STVARNO PRAVO

Predmet raspravljanja po tužbi zbog smetanja državine

Raspravljanje o tužbi zbog smetanja državine ograničeno je samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica poslednjeg stanja državine i nastalog smetanja, a isključeno je raspravljanje o pravu na državinu, o pravnom osnovu, savesnosti državine ili o zahtevima za naknadu štete.

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

STVARNO PRAVO

Zaštita prava svojine – negatorna tužba

Vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik stvari, može zahtevati da prestane uznemiravanje prava svojine, ako ga treće lice neosnovano uznemirava na drugi način, a ne oduzimanjem stvari.

Smetanje državine poseda

STVARNO PRAVO

Smetanje državine poseda

Prvostepeni sud pre nego što se upusti u ocenu osnovanosti tužbenog zahteva zbog smetanja državine poseda, potrebno je da oceni da li je tužba tužioca podneta blagovremeno u roku od 30 dana od dana saznanja za smetanje i učinioca, a najkasnije u roku od godinu dana od nastalog smetanja, shodno članu 77. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa.

Smetanje državine

STVARNO PRAVO

Smetanje državine

Kad komunalno preduzeće daje objedinjeni račun za više vrsta usluga postupa protivpravno kad isključi korisniku vodu koja je plaćena, zbog neplaćenog dela računa koji se odnosi na potrošnju gasa.