Tag Archives for " svojina po pravu priraštaja "

Sticanje svojine na nepokretnosti održajem

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine na nepokretnosti održajem

Pravo svojine na nepokretnosti stiče se održajem ukoliko sticalac prava ima savesnu i zakonitu državinu najmanje 10 godina ili ukoliko ima savesnu državinu najmanje 20 godina.

Svojina po pravu priraštaja

STVARNO PRAVO

Svojina po pravu priraštaja

Kada se reka tokom godina više puta izliva, plaveći susedne parcele, a zatim se vraća u korito, tada se ne radi o trajnoj promeni njenog toka nakon plavljenja i trajnog napuštanja rečnog korita, što bi bio uslov za sticanje prava svojine vlasnika parcele naspram iste priobalne parcele, a po osnovu priraštaja.