Tag Archives for " utvrđivanje prava etažne svojine "

Sticanje svojine dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade

Dogradnjom ili nadziđivanjem posebnog dela zgrade, savestan graditelj stiče pravo svojine samo na tom, posebno dograđenom delu zgrade i to ako je vlasnik znao za gradnju i nije se tome protivio.

Prekid parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka

Kada je tužilac podneo tužbu protiv tuženika sa zahtevom za njegovo iseljenje iz porodične stambene zgrade tužioca, tada ima mesta prekidu navedene parnice do okončanja postupka u predmetu koji se vodi po tužbi tužioca (ovde tuženika) protiv tuženika (ovde tužioca) sa zahtevom za utvrđenje prava svojine u delu jedne polovine na istoj porodičnoj zgradi.